Edukacja cyfrowa

Członkowie zespołu:

 1. Justyna Skorupska - lider zespołu
 2. Dominik Batorski
 3. Krzysztof Goczyła
 4. Grzegorz Mazurek
 5. Jerzy Nawrocki
 6. Katarzyna Śledziewska
 7. Janusz Zawiła - Niedźwiecki

Co chcemy zmienić

 1. Luka zatrudnienia w sektorze ITC - rozwój branży IT w naszym kraju, rosnąca liczba zagranicznych firm z sektora informatycznego, które lokują swój kapitał w Polsce, a także odpływ polskiej siły roboczej za granicę sprawiają, że rynek jest coraz bardziej chłonny. Braki kadrowe w Polsce szacuje się na 50 tys. osób. Komisja Europejska ocenia, że w UE brakuje ok. 275 tys. pracowników, a do 2020 roku wolnych miejsc pracy będzie około 800 tys.
 2. Niska innowacyjność - Polska zajęła 39. pozycję w rankingu innowacyjności, uzyskując 44,2 pkt (na możliwych 100 pkt) pośród 128 krajów, według najnowszego raportu "Globalny indeks innowacyjności 2016" (GII)
 3. Wykluczenie cyfrowe – ponad jedna trzecia polskiego społeczeństwa[I] jest wykluczona cyfrowo, a dwie główne przyczyny[II]: Pierwsza to dostęp do infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, ale także jakość tego sprzętu. Druga – to przyczyny psychologiczne (subiektywne), takie jak obawy związane z korzystaniem z Internetu, motywacja, umiejętności oraz ich poziom. Należy zwrócić uwagę, że wykluczenie cyfrowe dotyczy również MSP – właściciele polskich firm (54 proc.) to zazwyczaj osoby, które otworzyło biznes w latach 1989-1996
 4. Higiena użytkowania internetu - brak kompetencji wyszukiwania i selekcji informacji
 5. W polskich szkołach (poziom gimnazjum, liceum) – brak edukacji z zakresu kompetencji cyfrowych, w tym tak podstawowych jak umiejętność korzystania z zasobów edukacyjnych w Internecie
 6. W polskich uczelniach wyższych brak systemowego podejście do edukacji cyfrowej – tylko kilkanaście uczelni, w większości prywatnych prowadzi studia z obszaru np. handlu elektronicznego, czy e-marketingu
 7. Cyberbezpieczeństwo – system jest tak bezpieczny jak pozwala na to jego użytkownik – brak kompetencji cyfrowych społeczeństwa przekłada się na jego bezpieczeństwo.

Rezultaty naszej pracy

Realizacja projektu zakłada zbudowanie planu inicjatyw adresujących:

 • deficyt zawodów jakie są i będą w przyszłości potrzebne,
 • kompetencje cyfrowe,
 • problematyka kształcenia ustawicznego,
 • wykorzystywanie cyfrowego rozwoju w edukacji,
 • bezrobocie cyfrowe (jak absorbować z rynku pracy osoby "wykluczone cyfrowo").

Wstępnie określone potencjalne produkty prac Zespołu:

 1. Stworzenie wizji rynku pracy za 10 lat w kontekście ucyfrowienia.
 2. Zebranie katalogu kompetencji cyfrowych teraz potrzebnych rynkowi oraz na bazie wizji tych, które będę potrzebne.
 3. Wypracowanie klasyfikacji zawodów wynikających ze specyfiki rynku cyfrowego i umieszczenie ich w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
 4. Organizacja cyklicznej konferencjia/seminarium jako platformy wymiany wiedzy środowisk naukowych z biznesem szczególnie w aspekcie wizji.
 5. Organizacja spotkań ze studentami studiów podyplomowych i magisterskich z mentorami biznesu w całej Polsce we współpracy z lokalnymi jednostkami administracyjnymi – poziom województw, uczelniami i/lub lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
 6. „Programy edukacyjne” – w postaci listy przedmiotów wraz z ogólnymi założeniami, co do ich efektów kształcenia wraz z otwartą listą ekspertów danego obszaru.
 7. Uruchomiony Program „train by trainers” tak, aby w szybki sposób można było przeszkolić wykładowców również lokalnie, celem praktycznego wdrożenia Programów. 

W efekcie zaproponowanie konkretnego planu z wykorzystaniem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  szczególnie w zakresie „Działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” opracowanych przez grono ekspertów RdC i partnerów celem budowania kompetencji cyfrowych wśród MSP oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej za pomocą skutecznego wdrażania innowacji.

Efektem byłoby uruchomienie procesu systemowej zmiany w procesie edukacji cyfrowej poprzez budowanie kompetencji cyfrowych wśród przedsiębiorców, ich pracowników oraz przyszłych pracowników i przedsiębiorców wchodzących na rynek pracy.


[I] Nieposiadanie umiejętności cyfrowych wymieniane jest w drugiej kolejności jako przyczyna braku dostępu do internetu i wskazuje na nie aż 44,8% respondentów - GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r

[II] Wykluczenie cyfrowe w Polsce, OT-637, Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu, Grudzień 2015

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 29.09.2017 11:01
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka