Nabory na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów

Minister Cyfryzacji poszukuje kandydata na stanowisko

Dwoje ludzi patrzy przez lornetki

Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi szereg działań strategicznych oraz projektowych w obszarze nowoczesnych technologii.

Głównymi zadaniami zastępcy dyrektora departamentu będzie realizacja zadań z obszaru nowych technologii w szczególności związanych z:

 • inicjowaniem i nadzorowaniem projektów z zakresu nowych technologii, w szczególności technologii rozproszonych rejestrów, sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT) i BigData, z uwzględnieniem specyfiki związanej z obrotem danymi, w tym danymi osobowymi;
 • koordynacją działań pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi w zakresie zagadnień związanych z nowymi technologiami, w szczególności technologią rozproszonych rejestrów, sztuczną inteligencją (AI), Internetem rzeczy (IoT) i BigData;
 • koordynacją prac grup roboczych funkcjonujących w Ministerstwie - do spraw Internetu rzeczy oraz Rejestrów rozproszonych i blockchain;
 • realizacją zadań „wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI, ang. Artificial Intelligence lub AI) w rozwiązaniach wykorzystywanych przez administrację publiczną, wytyczających strategiczne kierunki oraz standardy budowy i implementacji rozwiązań, bazujących na technologiach innowacyjnych, powstających w wyniku badań naukowych” oraz „pojazdy autonomiczne: opracowanie strategicznych kierunków i standardów bezpiecznej oraz niezawodnej komunikacji bezprzewodowej pojazdów autonomicznych i urządzeń Internetu rzeczy związanych z infrastrukturą drogową i pilotażowe wdrożenie testowe”;
 • wsparciem Ministerstwa w prowadzeniu polityki komunikacyjnej w obszarze realizacji projektów dotyczących zagadnień związanych z nowymi technologiami.

Ponadto do zadań zastępcy dyrektora będą należeć:

 • wyznaczanie celów i zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich z wyników;
 • zarządzanie, motywowanie i dbałość o rozwój podległych pracowników.

Główne wymagania: 

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne
 • 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
 • umiejętność myślenia strategicznego
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • wiedza z zakresu nowych technologii
 • znajomość narzędzia pakietu MS Office, w tym MS Project
 • orientacja na osiąganie rezultatów i terminowość
 • umiejętność planowania, podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • nastawienie na rozwój i doskonalenie
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Mile widziane: 

 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie lub równorzędne na kierunku Informatyka, telekomunikacja, elektronika lub pokrewne
 • doświadczenie w zarządzaniu lub współpracy z zespołami realizującymi zadania z różnorodnych dziedzin
 • doświadczenie w prowadzeniu projektu w całym cyklu jego życia, obejmującym między innymi uzgadnianie wymagań i odbiory
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności, takie jak: referencje, certyfikaty, przebyte szkolenia itp.

Dodatkowo można przesłać inne dokumenty, takie jak: referencje, certyfikaty itp. wskazujące na posiadanie ciekawego doświadczenia zawodowego oraz umiejętności.

CV oraz ewentualne dodatkowe dokumenty prosimy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mc.gov.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie maila treści: „ Zastępca Dyrektora/DZD/MC/2019”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 245 54 62 lub (22) 245 58 52

Zapraszamy do składania ofert

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Inne informacje:

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, kandydat wybrany w toku naboru, przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie następujących dokumentów oraz podpisanie oświadczeń:

 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenia o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.),
 • oświadczenia o stanie majątkowym.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Minister Cyfryzacji z siedzibą przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa.

Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa MC.

Informacje o odbiorcach danych: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy dyrektora.

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2019 11:59
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 17.04.2019 11:59
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl