W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oferta pracy - Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

29.02.2016

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki. Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 14 marca 2016 r.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra Cyfryzacji usług w zakresie zadań publicznych, w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz prowadzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra Cyfryzacji usług w zakresie utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra i innych podmiotów usług elektronicznych;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych w tym między innymi:
  1. platformy obywatel.gov.pl,
  2. systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  3. Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej,
  4. strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
  5. systemu teleinformatycznego eDOK;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra usług z obszaru identyfikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie obsługi profilu zaufanego ePUAP;
 • nadzór nad wykonywaniem na rzecz Ministra usług związanych z prowadzeniem centrum certyfikacji;
 • wykonywanie na rzecz Ministra usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji;
 • wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie promocji, edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych;
 • realizowanie zadań kierownika jednostki sektora finansów publicznych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz kierownika jednostki, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r. poz.330, z późn. zm.);
 • prowadzenie polityki kadrowej, ustalanie szczegółowej struktury etatowej COI oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • wydawanie zarządzeń, decyzji i wytycznych w sprawach związanych z zakresem działania COI, a także powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań;
 • reprezentowanie COI na zewnątrz, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu COI;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego COI, określającego w szczególności zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk oraz siedziby i zakresy działania oddziałów terenowych;
 • ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w COI oraz opracowywanie i nadawanie stosownych zasad (polityki) rachunkowości;
 • opracowywanie i nadawanie lub zatwierdzanie innych dokumentów organizacyjnych COI;
 • przygotowanie projektu rocznego planu finansowego COI, rocznego sprawozdania finansowego COI, oraz rocznego sprawozdania z działalności COI, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze informatyki,
 • doświadczenie związane z udziałem w projektach informatycznych lub z realizacją takich projektów,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość zasad budowy i funkcjonowania systemów informatycznych oraz zasad zarządzania systemami informatycznymi,
 • wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowych,
 • znajomość problematyki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • wiedza z obszaru dotyczącego podpisu elektronicznego i mechanizmów identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 • posiadanie umiejętności kierowniczych.

pożądane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne lub teleinformatyczne.
 • doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami IT,
 • doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych realizowanych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z wdrażaniem systemów informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze informatyki,
 • zestawienie zawierające informacje o udziale w projektach informatycznych lub o realizacji projektów   (wraz z datami oraz wskazaniem roli pełnionej w projektach).

Inne dokumenty i oświadczenia

 • pisemna zgoda kandydata na dostarczanie informacji dotyczących naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • formalna ocena ofert,
 • sprawdzian wiedzy,
 • badanie kompetencji kierowniczych,
 • prezentacja,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14 marca 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska27
00-060 Warszawa

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym MC/D/COI/2016

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte
w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia drogą elektroniczną lub telefonicznie. Oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego powinny być złożone na obowiązujących drukach, określonych w ustawie lustracyjnej. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 84 74.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:08 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka