Ruszył nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji – forum współpracy między interesariuszami cyfryzacji w Polsce

Szukamy członków Rady do Spraw Cyfryzacji.

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady do Spraw Cyfryzacji trzeciej kadencji. Termin zgłoszeń został wydłużony do 14 grudnia 2018 r.

Rada do Spraw Cyfryzacji jest powoływanym na dwuletnią kadencję organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Będzie się składać z 15 - 20 członków.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować:

 1. ministrowie;
 2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
 3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 4. współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 5. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;
 6. izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych;
 7. stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. rekomendację zawierającą imię i nazwisko kandydata;
 2. zgodę na kandydowanie;
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyższego wykształcenia;
 4. dane do kontaktu z kandydatem (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).

Zgłoszenia kandydatów należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 r. na adres:

Biuro Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji”

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Minister właściwy do spraw informatyzacji powołuje skład Rady spośród kandydatów rekomendowanych przez uprawnione podmioty. Skład Rady zostanie ogłoszony na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W razie pytań/wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje sekretariat Rady do Spraw Cyfryzacji:

Więcej informacji o działalności Rady można znaleźć na stronie internetowej i BIP MC.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.12.2018 10:40
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 04.12.2018 10:40
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz