Ważne zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

25 lipca 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), wprowadzone przez ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904)

Zgodnie z art. 60b dodawanym do ustawy – Prawo telekomunikacyjne, abonent musi podać dostawcy usług następujące dane:
  1. W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
    • imię i nazwisko,
    • numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu.
  2. W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
    • nazwę,
    • numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Świadczenie usług przez dostawcę usług telekomunikacyjnych będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu tożsamości abonenta, zgodnie z dyspozycją art. 60b ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Czynności, których celem jest potwierdzenie tożsamości abonenta, zostały enumeratywnie wymienione w art. 60b ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Pierwsza z metod weryfikacji, o której mowa w art. 60b ust. 3 pkt 1 lit. a  polega na bezpośrednim potwierdzeniu przez abonenta danych z danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym jego tożsamość, jeżeli jest on osobą fizyczną.

Druga z metod weryfikacji, to potwierdzenie tożsamości droga elektroniczna w jeden ze sposobów, wskazanych w art. 60 b ust. 3 pkt 2.

Karty pre-paid, które zostały nabyte i aktywowane przed dniem wejścia w życie art. 43 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, czyli przed dniem 25 lipca 2016 r., powinny zostać zarejestrowane do dnia 1 lutego 2017 r. W przeciwnym razie przestaną one działać, dostawca usług ma obowiązek zaprzestać świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Jeżeli z kolei karty takie znajdują się w obrocie i nie zostały aktywowane do  dnia 25 lipca 2016 r., konieczne będzie ich zarejestrowanie przed rozpoczęciem przez dostawcę usług świadczenia usług, zgodnie z opisaną wprowadzonym przepisem procedurą.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka