Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2018 roku bez zmian

Telefon ilustracja

12 grudnia 2017 r. ogłoszony został komunikat Ministra Cyfryzacji o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2018 roku. Wskaźnik opłaty na 2018 r. został ustalony na poziomie 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku.

Roczna opłata telekomunikacyjna

Roczna opłata telekomunikacyjna jest uiszczana od 2004 roku przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Opłata ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji ponoszonych przez Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa UKE. Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej obliczana jest jako iloczyn rocznego przychodu danego przedsiębiorcy i wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej na dany rok, określonego przez Ministra Cyfryzacji w komunikacie.

Szczegółowe informacje dotyczące rocznej opłaty telekomunikacji uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposobu jej uiszczania.

Wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej w 2018 roku

Wysokość wskaźnika opłaty telekomunikacyjnej w 2018 roku, została obliczona jako iloraz wysokości wydatków Ministra Cyfryzacji oraz Prezesa UKE, związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2017 r. i sumy rocznych przychodów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w 2016 r. Przy obliczeniu wysokości wskaźnika uwzględnione zostało również saldo za 2017 r., ponieważ przychody z opłaty w tym roku nie pokryły wydatków administracyjnych poniesionych w roku poprzednim.

Jak uiścić opłatę?

Opłata powinna być uiszczona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu uiszczenia opłaty telekomunikacyjnej – jednorazowo albo w ratach kwartalnych albo półrocznych.

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 listopada 2017 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2018 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.12.2017 20:34
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 15.12.2017 20:34
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk