Zarządzanie Internetem i neutralność sieci

Członkowie zespołu:

 1. Karol Dobrzeniecki
 2. Alicja Grawon – Jaksik
 3. Łukasz Jachowicz - lider zespołu
 4. Paweł Litwiński
 5. Dariusz Milka
 6. Tomasz Muda
 7. Krzysztof Siewicz

Co chcemy zmienić

Trwa ogólnoświatowa dyskusja dotycząca modelu zarządzania internetem, podziału kompetencji między rządy i interesariuszy pozarządowych oraz przyszłego kształtu regulacji dotyczących sieci. Na poziomie lokalnym (krajowym oraz częściowo unijnym) dochodzi również tematyka neutralności sieci (rozumianej jako traktowanie ruchu na równych zasadach, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, aplikacji i rodzaj komunikacji) oraz dopuszczalności blokowania dostępu do wybranych zasobów sieciowych.

Blokowanie dostępu lub odpowiednie oznaczanie treści jest tu rozpatrywane w kilku kontekstach - walki z pornografią dziecięcą, rozpowszechniania treści chronionych prawem autorskim, walki z nielicencjonowanym hazardem, szerzenia nienawiści na tle narodowościowym oraz przyszłościowo - wojną informacyjną.

W przypadku Polski, nie istnieje stale działające forum wymiany informacji oraz ułatwiające opracowanie polskiego stanowiska, w którym braliby udział przedstawiciele strony publicznej, prywatnej oraz organizacji pozarządowych.

Jak to zrobimy

 • zbudowanie zespołu zewnętrznych ekspertów, który docelowo stałby się zalążkiem lokalnego, niezależnego “forum zarządzania internetem”;
 • zebranie informacji na temat aktualnych problemów, najbliższych działań i kwestii związanych z internet governance policy;
 • analiza omawianych tematów pod kątem wpływu na rozwój sieci w Polsce, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i swobodnego przepływu danych;
 • stałą pracę nad stanowiskiem Polski dotyczącym modelu zarządzania siecią oraz głównych kwestii związanych z polityką okołosieciową - przy współpracy z polskimi delegatami na IGF i podobne fora;
 • zbadanie sposobów walki z “nielegalnymi” treściami w innych regionach świata i analiza ich skuteczności i aplikowalności w Polsce;
 • zbadanie aktualnego statusu prawnego neutralności sieci w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jej wpływu na kształt rynku telekomunikacyjnego i internetowego oraz możliwych odstępstwach od jej stosowania.

Projekt będzie realizowany poprzez przegląd dokumentów, kontakty międzynarodowe, stałą współpracę z zewnętrznymi ekspertami reprezentującymi przedsiębiorców internetowych, telekomunikacyjnych oraz organizacje pozarządowe, a także przedstawicielami administracji.

Konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Rady do spraw Cyfryzacji dotyczących kwestii sieciowych

Rada ds. Cyfryzacji prowadzi projekt dotyczący neutralnością sieci[I] oraz walki z niepożądanymi treściami[II] w internecie.

W związku z przygotowywanymi analizami, poszukujemy informacji i danych związanych z następującymi tematami:

Neutralność internetu:

 • Dla jakich przedsiębiorstw i/lub modeli biznesowych istotne jest wprowadzenie odstępstw od zasady neutralności internetu?
 • Dla jakich przedsiębiorstw i/lub modeli biznesowych istotne jest zapewnienie pełnej neutralności internetu?
 • Jaki jest wpływ neutralności internetu - lub jej ograniczeń - na rozwój polskiej gospodarki?
 • Jakie są przykłady naruszenia neutralności internetu w innych państwach - oraz jaka jest odpowiedź regulatorów na wskazane odstępstwa?

Treści niepożądane:

 • W jaki sposób i z jakimi kategoriami treści walczy się w państwach Unii Europejskiej?
 • Jakie są aktualne i przyszłe, techniczne i pozatechniczne sposoby na walkę z niechcianymi treściami?
 • Jaka jest skuteczność wskazanych modeli walki z niechcianymi treściami?
 • Jakie są niepożądane skutki uboczne wskazanych modeli walki z niechcianymi treściami?
 • Jaki jest rekomendowany przez Państwa model walki z poszczególnymi kategoriami niepożądanych treści?

Informacje prosimy kierować na adres: rdc.z4@mc.gov.pl do 9 czerwca 2017 r.


[I] Przez neutralność sieci/neutralność internetu rozumiemy jednakowe traktowanie ruchu internetowego, niezależnie od źródła jego pochodzenia, wykorzystywanej aplikacji, miejsca docelowego, wykorzystanego protokołu lub treści komunikacji. Neutralność internetu nie jest tu związana z sieciami specjalistycznymi - np wydzielonymi sieciami służącymi do zdalnego przeprowadzania zabiegów medycznych.

[II] Treści niepożądane/niechciane to treści, których rozpowszechnianie lub dostęp do których jest ograniczany prawnie - takie jak (lecz nie wyłącznie): książki, filmy, muzyka oraz oprogramowanie rozpowszechniane bez odpowiedniej licencji, niektóre rodzaje pornografii, mowa nienawiści, gry hazardowe urządzane bez odpowiednich licencji.

Rezultaty naszej pracy

Produkt: stale uaktualniane rekomendacje dotyczące polskiego stanowiska w debatach dotyczących regulacji internetu. Rekomendacja zmian prawnych zapewniających neutralność sieci i wskazująca możliwe wyjątki. Raport dotyczący wypracowanych w innych rejonach świata sposobów walki z „niechcianymi treściami” - serwisami hazardowymi, nielicencjonowanymi utworami itp. Istniejący zespół skupiający różne kategorie interesariuszy, będący w stanie szybko przygotować rekomendacje przed spotkaniami decydentów.

Efekt: wzmocnienie polskiego głosu w debacie o kształcie sieci, wzmocnienie wiedzy decydentów o skutecznych sposobach utrudniania cyberprzestępczości oraz wyrównanie szans usługodawców w dostępie do  terminala klienta. Efektem ubocznym powinno być zbudowanie zespołu ekspertów zainteresowanych regulacją sieci, mogącego przekształcić się w niezależne krajowe forum zarządzania internetem i dostarczającego wiedzy eksperckiej ustawodawcy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 29.09.2017 11:00
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka