W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przydatne publikacje

 1. Alfabetyczny słownik nazw miejscowości dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1978
 2. Bystrzycki T., Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, Przemyśl 1928
 3. Cieślikowa A., Nazwy własne w historii i we współczesności języka polskiego [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra 2005, s. 101–148
 4. Elektroniczny słownik hydronimów Polski
 5. Grzenia J., Słownik nazw własnych, Warszawa 2002
 6. Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Warszawa 2008
 7. Hydronimia Wisły. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, red. P. Zwoliński, Wrocław 1965
 8. Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, praca zespołowa pod red. H. Borka, Opole 1983
 9. Hydronimia słowiańska, t. I, red. K. Rymut, Wrocław 1989, t. II, Kraków 1996
 10. Kwiatek J., Lijewski T. Polska. Podręczny leksykon geograficzny, Toruń 1993
 11. Malec M., Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2003
 12. Mały słownik odmiany nazw własnych, red. A. Cieślikowa, wyd. II, Warszawa-Kraków 2008
 13. Nazewnictwo Geograficzne Polski, t. I, Hydronimy, cz. 1, Wody płynące, źródła, wodospady, cz. 2 Wody stojące, Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006
 14. Nazwy Geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictwa Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1991,
 15. Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. I–XIII, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, Kraków 1996–2016
 16. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Wyd. IJP PAN i TNW, Warszawa-Kraków 1998
 17. Rieger J., E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, Wrocław 1975
 18. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. I: m.st. Warszawa, woj. warszawskie, Warszawa 1925; t. 2: woj. łódzkie, Warszawa 1925; t. III: woj. kieleckie, Warszawa 1925; t. IV: woj. lubelskie, Warszawa 1924; t. V: woj. białostockie, Warszawa 1924; t. X: woj. poznańskie, Warszawa 1926; t. XI: woj. pomorskie, Warszawa 1921; t. XII: woj. krakowskie i Śląsk Cieszyński, Warszawa 1925; t. XIII: woj. lwowskie, Warszawa 1924,
 19. Słowiańska onomastyka. Encyklopedia t. I–II, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, Warszawa 2002, 2003
 20. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I–XV, Warszawa 1880–1902, 
 21. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, edycja elektroniczna, red. T. Jurek
 22. Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007
 23. Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych (Glossary of terminology used in the standardization of geographical names), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1998 (Weryfikacja merytoryczna i językowa E. Wolnicz-Pawłowska i J. Ostrowski)
 24. Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1967
 25. Szulc H., Zmiany form osadnictwa wiejskiego w Polsce, Przegląd Geograficzny T. LIV, z. 4, Warszawa 1982
 26. Szulowska W., Wolnicz-Pawłowska E., cz. 1 Układ alfabetyczny, cz. 2 Układ a tergo, Warszawa 2001–2002
 27. Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and Other Users, wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2002
 28. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, numerowane zeszyty zawierające wykazy nazw w obrębie powiatów, wydawane w latach 1962–1975, Urząd Rady Ministrów, Warszawa
 29. Wicik P., Spis miejscowości województwa śląsko-dąbrowskiego łącznie z obszarem Ziem Odzyskanych Śląska Opolskiego, Katowice 1946, 
 30. Wolnicz-Pawłowska E., Standaryzacja narodowa mikrotoponimów na pograniczach językowych. Stan obecny, perspektywy, postulaty, w: Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów i M. Olejnik, Lublin 2005, s. 165–179
 31. Wolnicz-Pawłowska E., Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny, Cz. I: Nazwy wód płynących, Cz. II: Nazwy wód stojących, Warszawa 2006
 32. Wolnicz-Pawłowska E., Standaryzacja narodowa nazw geograficznych w świetle polskiego prawa (na tle prawa międzynarodowego), w: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta,  Warszawa 2005, s. 223–232
 33. Wolnicz-Pawłowska E., Szulowska W., Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny, cz. II, Opracowywanie językowe nazw, Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2003
 34. Wykaz Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Tom I: Województwo Wileńskie, wydano w Warszawie dnia 1 maja 1938 r. nakładem Głównego Urzędu Statystycznego  
 35. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I–III, Warszawa 1980–1982
 36. Zmiany administracyjne miast i osiedli, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1964
 37. Dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, http://www.geoportal.gov.pl/
 38. Przeglądanie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT
{"register":{"columns":[]}}