W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Usprawiedliwienia nieobecności członków OSP w pracy oraz udzielanie zwolnień

Kwestie te uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1 pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze. Natomiast zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym - na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Jednocześnie należy wskazać, że w stosunku do członka OSP, który pozostaje w stosunku pracy, jest on uprawniony do ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego ze środków budżetu gminy w przypadku, gdy nie korzysta - na innej podstawie prawnej - z gwarancji zachowania prawa do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Zauważyć należy, że ustawodawca określił w art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, iż ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował już wynagrodzenie (tj. w czasie płatnej nieobecności w pracy, np. w czasie urlopu wypoczynkowego). Ekwiwalent ten również nie przysługuje, gdy u danego pracodawcy została wprowadzona dla takiego pracownika zakładowa gwarancja prawna w zakresie zachowania wynagrodzenia za czas uczestniczenia w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym.

W związku z powiązaniem prawa do omawianego ekwiwalentu pieniężnego z faktycznym uszczerbkiem w zarobkach pracownika spowodowanym uczestniczeniem w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym, przepisy § 16 ust. 2 wymienionego wcześniej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zobowiązują pracodawcę zatrudniającego pracownika będącego członkiem OSP do wydania mu zaświadczenia określającego wysokość utraconego wynagrodzenia w konsekwencji korzystania z niepłatnego zwolnienia od pracy, w celu przedstawienia właściwemu organowi uprawnionemu do wypłaty należnego ekwiwalentu. Ekwiwalent w rozumieniu prawa nie jest wynagrodzeniem za pracę.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2019 15:19 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Usprawiedliwienia nieobecności członków OSP w pracy oraz udzielanie zwolnień 1.0 07.10.2019 15:19 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP