W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Współpraca wielostronna

Forum Salzburg

Forum Salzburg jest jedną z ważniejszych dla Polski, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Do priorytetowych dziedzin współpracy Forum Salzburg należą: współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia. Od 2007 roku powołana została również Grupa Przyjaciół Forum Salzburg, do której należą kraje Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawia. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg sprawujące półroczne prezydencje.

Od stycznia 2017 do końca czerwca 2018 r. przewodnictwo w Forum Salzburg sprawowały kolejno Węgry, Polska i Rumunia stanowiąc jednocześnie tzw. Trio Prezydencji. Trójka wskazała najważniejsze priorytety w zakresie wzmacniania współpracy państw członkowskich FS (oraz państw Bałkanów Zachodnich) w kwestiach migracyjno-azylowych, ochrony granic i walki z handlem i przemytem ludzi, jak również w kwestiach walki z przestępczością międzynarodową, które  zostały zapisane w  18-miesięcznym programie pracy. W dniach 19 – 20 czerwca 2017 r. odbyła się Konferencja Ministerialna w Budapeszcie, konferencja w Warszawie pod przewodnictwem Ministra Mariusza Błaszczaka odbyła się w dniach 14-15 listopada 2017 r. , natomiast w dniach 14-15 czerwca 2018 r.  działania Trio zakończyła konferencja w Bukareszcie.  Podczas półtorarocznej prezydencji  Trio priorytetem dla naszych krajów było:

  1. Zarządzanie kryzysem migracyjnym w Europie
  2. Kwestia rozszerzenia Strefy Schengen
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Z dniem 1 lipca 2018 r. Prezydencję w Forum Salzburg rozpoczęła Słowacja, która razem ze Słowenią i Austrią stanowi kolejne Trio, które zakończy prezydencję w grudniu 2019 r.

Grupa G6

Funkcjonująca od 2003 roku Grupa G6 jest nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zrzeszającą ministrów spraw wewnętrznych największych państw członkowskich UE: Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę (od marca 2006 r.). 

Ministrowie spraw wewnętrznych tych państw spotykają się z reguły raz na pół roku w kraju aktualnie sprawującym prezydencję w Grupie. Spotkania na szczeblu ministrów stanowią forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Od 2007 r. w spotkaniach ministrów spraw wewnętrznych G6 uczestniczy także Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych.

Jak dotąd Polska trzykrotnie była gospodarzem spotkań ministerialnych Grupy G6 (2007, 2011, 2014). Ostatnie spotkanie G6 oraz USA odbyło się w październiku 2017 r. w Sewilli, w ramach hiszpańskiej prezydencji w Grupie G6.

Obecnie nieformalne przewodnictwo w G6 sprawuje Francja.

Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka, powstała w 1991 r., jest forum konsultacji i współpracy 4 krajów Europy Środkowej tj. Polski, Słowacji, Czech i Węgier w wielu obszarach stanowiących wspólne priorytety i pole zainteresowania partnerów. Impulsem do nawiązania współpracy regionalnej była zbieżność kierunków polityki zagranicznej oraz położenie geograficzne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji angażuje się w przedsięwzięcia w ramach V4 służące poprawie bezpieczeństwa wewnętrznego, a szczególnie w zakresie współpracy służb policyjnych, służb granicznych, spraw migracyjnych i azylowych, ratownictwa i ochrony ludności.

Pracami inicjatywy kierują poszczególne państwa podczas rocznych prezydencji. Ostatni raz Polska sprawowała przewodnictwo w V4 od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Działania resortu spraw wewnętrznych w ramach polskiego przewodnictwa w V4 koncentrowały się wokół bieżących wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności w obliczu bezprecedensowej presji migracyjnej dotykającej także granic państw V4, rosnącego zagrożenia atakami terrorystycznymi w Europie oraz dyskusji nt. zmian instytucjonalnych w UE w zakresie kontroli granic i zarządzania migracjami.

Celem polskiego przewodnictwa było dalsze umacnianie pozycji krajów V4 na forum międzynarodowym i wspieranie inicjatyw wzmacniających spójność i bezpieczeństwo regionu.

W ramach polskiej prezydencji podjęto szereg inicjatyw, których głównym celem jest wzmocnienie debaty politycznej i praktycznej współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w kwestiach migracyjno-granicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Podjęto decyzję o powołaniu Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego (wraz z Planem Działania na lata 2017-2019), którego celem jest wymiana dobrych praktyk dotyczących wspierania uchodźców poza terytorium UE oraz koordynacja działań pomocowych. Mechanizm ten umożliwi efektywne korzystanie ze wspólnych zasobów i doświadczeń uczestniczących w nim państw, w zależności od aktualnych potrzeb.

Wśród priorytetowych kierunków współpracy wyszehradzkiej w okresie polskiej prezydencji znalazły się także:

1. współpraca służb policyjnych (zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, zwalczanie przestępczości narkotykowej, zwalczanie cyberprzestępczości, zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu oraz obserwacja transgraniczna);

2. współpraca służb granicznych (wymiana informacji nt. sytuacji na szlakach migracyjnych; zwalczania nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bałkańskiego, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie wykonywania umów readmisyjnych);

3.ratownictwo i ochrona ludności  (m.in. ochrona ludności przed powodziami i ekstremalnymi warunkami meteorologicznym).

Po raz kolejny Polska obejmie prezydencję w V4 w dniu 1 lipca 2020 r.

Cywilne misje zarządzania kryzysowego

Cywilne misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej prowadzone są poza terytorium UE w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Resort spraw wewnętrznych bierze udział w następujących misjach UE:

  1. EULEX Kosowo - Misję utworzono na podstawie dokumentu Rady Unii Europejskiej - "Wspólne Działanie Rady 2008/124/WPZiB z 04.02.2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO". (http://www.eulex-kosovo.eu/),
  2. EUMM Gruzja - Decyzja o utworzeniu misji zapadła w Brukseli 15.09.2008 r. i była następstwem konfliktu, który wybuchł w Gruzji w sierpniu 2008 r. (http://www.eumm.eu/),
  3. EUBAM Mołdawia/Ukraina - Misja KE na granicy ukraińsko-mołdawskiej EUBAM została uruchomiona 30.11.2005 r. na wspólną prośbę Mołdawii i Ukrainy, skierowaną do Komisji Europejskiej (http://www.eubam.org/).

Ministerialne Forum Państw Schengen z zewnętrzną granicą lądową

Z inicjatywy ministrów spraw wewnętrznych Polski i Finlandii, we wrześniu 2013 r. powołano Ministerialne Forum Państw Schengen z zewnętrzną granicą lądową, do którego przystąpiły z chwilą jego utworzenia: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska i Słowacja, a następnie do tej grupy zaproszono również Norwegię, Rumunię oraz Węgry.

Forum ma na celu promowanie współpracy wielostronnej, dialogu i wymiany najlepszych praktyk w zakresie wyzwań dla resortów spraw wewnętrznych związanych z problematyką zarządzania zewnętrznymi granicami lądowymi i wspieranie w tym zakresie prac prowadzonych w ramach UE.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.12.2018 14:33 Marzena Zaręba
Pierwsza publikacja:
12.12.2018 14:33 Marzena Zaręba