W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

[Anulowane] Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie

23.04.2019

Uwaga - zapytanie anulowane w dniu 24.04.2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi polegającej na zaplanowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej, która przybliży przedstawicielom grupy docelowej (przedsiębiorcy i osoby, które chcą założyć własny biznes) korzyści i oszczędności oraz praktyczne aspekty nowowprowadzanych proprzedsiębiorczych rozwiązań.

W formularzu ofertowym należy przedstawić elementy obowiązkowe, które zostaną zrealizowane w trakcie kampanii oraz elementy opcjonalne, z których Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. 
Oferta dotyczy wszystkich elementów, które należy wycenić w Załączniku1 – Formularz ofertowy do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Terminy

Okres realizacji zamówienia wynosi 62 dni.

Prosimy o przesyłanie ofert do 2 maja 2019 r. (do końca dnia) na adres: internet@mpit.gov.pl podając w tytule wiadomości: „Szacowanie kosztów oferty na realizację kampanii informacyjnej w Internecie”. 

Co powinna zawierać oferta?

Do wiadomości należy załączyć uzupełniony formularz oraz koncepcję kreatywną i hasło kampanii, ogólny opis koncepcji kreatywnej całej kampanii oraz wizualizację motywu przewodniego (key visual). Ponadto należy przedstawić rozwiązania kreatywne do internetu, w tym:    

 1. 1 przykładową egzekucję kreacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotycząca Sukcesji Firm lub Małego ZUS-u na Facebooku 
 2. 1 przykładową egzekucję dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotycząca Sukcesji Firm lub Małego ZUS-u na Facebooku w formie infografiki 
 3. 1 przykładową egzekucję kreacji dotycząca „Pasa startowego” dla młodych firm (str. 28) na Instagram
 4. 1 przykładową egzekucję dotycząca Pakietu MŚP na Twittera.

 
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Materiały

SOPZ dot. kampanii internetowych
DK​_SOPZ​_kampanie​_internetowe​_20190423.pdf 0.07MB
Formularz ofertowy dot. kampanii internetowych
DK​_kampanie-internetowe​_Formularz​_ofertowy​_20190423.xlsx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.04.2019 16:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agata Żołnacz-Okoń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
[Anulowane] Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.2 24.04.2019 14:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.1 23.04.2019 16:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie 1.0 23.04.2019 16:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP