e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Pomyśl, jakby to było, gdybyś zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego mógł załatwić tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce twojego aktualnego pobytu? Albo gdybyś zamiast posiadania wielu kont na różnych dedykowanych portalach administracji miał jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi podmiotami publicznymi? Nasz projekt ci to umożliwi.

Założenia projektu

 1. e-Doręczenie to uniwersalna usługa zaufania świadczona przez zaufaną trzecią stronę - dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 2. Zaufani dostawcy będą:
 • wystawiali dowody wysłania i odebrania przesyłek (zgodnie z eIDAS – czyli dające pewność nadawcy i adresata oraz czasu doręczenia),
 • umożliwiali dostęp do e-skrzynki, w której będzie można trzymać wysłane i odebrane przesyłki lub pobrać je (wraz z dowodami doręczeń) do zewnętrznego systemu.
 1. Usługę e-Doręczenia będzie można wpleść w każdy proces administracyjny wymagający doręczenia lub stosować bezpośrednio zamiast przesyłki poleconej na papierze.
 2. Proces obsługi e-Doręczeń oparty będzie na tzw. modelu czterostronnym.
 3. Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz usługi pocztowej przesyłki hybrydowej w kontaktach z podmiotami publicznymi będzie powierzone Operatorowi Wyznaczonemu.

Założenia są wynikiem prac strumienia e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Konsultowane były z szeregiem zaproszonych do współpracy ekspertów, w szczególności z przedstawicielami:

 • samorządu terytorialnego,
 • Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • przedsiębiorcami i przedstawicielami sektora prywatnego.

Cel projektu

Usługi publiczne w formie cyfrowej (e-Usługi) powinny stanowić domyślną formę komunikacji obywateli i przedsiębiorców z administracją, będąc wygodną alternatywą dla tradycyjnej formy papierowej.

Z e-Doręczeń będzie mógł skorzystać każdy: zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca, którzy z dniem złożenia Deklaracji Cyfrowości (zapisanej w rejestrach państwowych) będą mogli wymagać od podmiotów sektora publicznego komunikacji w postaci elektronicznej:

 • przyjaznej i bezpiecznej w użytkowaniu,
 • skutecznej (tzn. równoważnej prawnie z przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym),
 • niezawodnej (co zapewnione zostanie przez udział trzeciej zaufanej strony – dostawcę usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
 • interoperacyjnej (zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego – eIDAS i unijnym Planem działań na rzecz administracji elektronicznej 2020 – Tallinn Declaration on eGoverment 2017 r.).

Komunikacja elektroniczna będzie mogła być zainicjowana przez każdą ze stron, tzn. nie tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do Ciebie, ale również ty będziesz mógł zainicjować sprawę w urzędzie.

Aby umożliwić komunikację podmiotów publicznych z osobami wykluczonymi cyfrowo, do zakresu projektu została włączona usługa pocztowej przesyłki hybrydowej. Dzięki temu jeżeli nie jesteś gotowy na skorzystanie z elektronicznej formy realizacji korespondencji przesyłka hybrydowa pozostawi Ci możliwość nadania i odbioru korespondencji w postaci przesyłek pocztowych przy zachowaniu cyfryzacji korespondencji w podmiotach publicznych.

Oczekiwane rezultaty

Celem zapewnienia powyższego:

 • zbudujemy standard doręczeń elektronicznych w Polsce,
 • zapewnimy osadzenie rozwiązania w przepisach prawa, zapewniając skuteczność prawną doręczenia elektronicznego,
 • zamodelujemy niezbędne optymalne procesy biznesowe,
 • wyprodukujemy narzędzia IT niezbędne do skutecznej obsługi procesów.

Co ważne dla podmiotów publicznych, usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest dopełniającym ogniwem całego koszyka e-Usług, podnoszącym ich poziom dojrzałości.

Informacje o projekcie:

 • Projekt przewidziany na lata Q1/2018 - Q3/2021,
 • Projekt został wpisany na listę projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
 • Projekty indykatywne są to projekty o szczególnym, strategicznym znaczeniu dla procesów Cyfrowej Transformacji w Polsce.

Status projektu:

 • Przygotowywany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Finansów
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Instytut Logistyki i Magazynowania Maszyn
 • Poczta Polska

Projekt a dokumenty strategiczne

Dokumenty o charakterze międzynarodowym:

Dokumenty o charakterze lokalnym:

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Przygotowane i zweryfikowane założenia projektu oraz jego budżet

IV kwartał 2017 - IV kwartał 2018 r.

Dzielimy się ustaloną koncepcją rozwiązania ze społeczeństwem

IV kwartał 2018 r.

Przygotowane otoczenie prawne i ugruntowana współpraca z partnerami

IV kwartał 2018 r.

Zabezpieczone źródło finansowania projektu z PO PC

II kwartał 2019 r.

Przygotowany Standard e-Doręczenia II kwartał 2019 r.
Gotowe e-Doręczenia - testy pilotażowe IV kwartał 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie

I kwartał 2020 r.

Gotowe e-Doręczenia - wdrożenia produkcyjne I kwartał 2021 r.
Zakończenie projektu wdrożeniowego IV kwartał 2021 r.

 

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
 • Budżet państwa

Wartość projektu:

kwota 25 885 125,00 PLN

Środki Unii Europejskiej:

kwota 21 906 581,29 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa:

kwota 3 978 543,71 PLN

e-Doręczenia – Wizja projektu Pobierz plik: pdf e-Doręczenia – Wizja projektu

Rozmiar : 3.15MB

Ostatnio zrealizowane zadania:

 • 14 lutego 2019 r. projekt ustawy o e-doręczeniach udostępniony do konsultacji! Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, która umożliwi odbieranie on-line korespondencji poleconej został udostępniony do konsultacji.
 • 18 grudnia 2018 r. podczas warsztatów z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji omówiono obszary wsparcia eksperckiego i zakres dotyczący norm ETSI koniecznych do uwzględnienia w tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji standardzie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • 11 grudnia 2018 r. odbyła się międzynarodowa wymiana doświadczeń z obszaru e-Administracji. Podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Węgier Dyrektor Martyna Horęda opowiedziała o projekcie e‑Doręczenia, a fińska reprezentacja projektu cyfryzacji sektora publicznego podzieliła się, w ramach warsztatów, swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w realizacji eDelivery.
 • 10 grudnia 2018 r. rozpoczęto rozmowy o współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji w zakresie wsparcia operatora wyznaczonego w realizacji projektu oraz wypracowania technicznego standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • 22 listopada 2018 r odbyło się II Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędach. Prelegentem była Martyna Horęda - Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, która przedstawiła realizowany przez rząd projekt e-Doręczeń jako kluczową usługę przybliżającą nas do cyfrowego Urzędu.
 • 16 listopada 2018 r. podczas spotkania Prezydencji EZD PUW Karol Okoński – Sekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji prezentował Polską Agendę Cyfrową, w której projekt e-Doręczenia został wskazany jako jeden z priorytetów Ministra Cyfryzacji. Martyna Horęda - Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, przedstawiła aktualny stan prac rządu nad projektem e-Doręczenia oraz przygotowania Ustawy o elektronizacji doręczeń.
 • 8 listopada 2018 r. opublikowany został wpis projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wpis dostępny jest pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r6206899351,Projekt-ustawy-o-elektronizacji-doreczen-oraz-zmianie-niektorych-innych-ustaw.html
 • 27 września 2018 r odbył się VII Wielkopolski Konwent Informatyków. Prelegentem była Martyna Horęda - Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, która opowiedziała o realizowanym przez rząd projekcie e-Doręczeń.
 • 31 sierpnia 2018 r. złożono wniosek do Rządowego Centrum Legislacji o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw (między innymi zmianie będzie podlegać ustawa o usługach zaufania).
 • 30 czerwca 2018 r. zakończono realizację projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”.
 • 5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na wniosek Ministra Cyfryzacji podjął decyzję o realizacji projektu e-Doręczenia w wariancie z udziałem Narodowego Operatora Cyfrowego (NOC) i obsługą przesyłki hybrydowej.
 • 25 maja 2018 r. podczas konferencji pod hasłem "Niepodległość Cyfrowa - elektroniczna komunikacja pomiędzy państwem a obywatelem", Minister Marek Zagórski przedstawił prezentację „Wyślij, podpisz, odbierz. Relacja obywatel-państwo w epoce cyfrowej”.
 • 19 kwietnia 2018 r. podczas V Forum Kierowników IT w Administracji w Zakopanem, ogólnopolskiej konferencji skierowanej do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek, Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło prezentację ”Elektroniczny polecony, czyli rewolucja w doręczeniach do i z podmiotów publicznych”. Podczas prezentacji przekazaliśmy uczestnikom:
  - w jaki sposób elektroniczny polecony usprawni działanie administracji publicznej
  - jakie będą nowe zasady doręczeń elektronicznych w kontekście przepisów rozporządzenia eIDAS
  - kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać z rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 • 12 kwietnia 2018 r. Pomorski Konwent Informatyków, to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Podczas specjalnego wystąpienia Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji, opowiedziała o realizowanym przez rząd projekcie elektronicznych doręczeń.
 • 31 stycznia 2018 r. w ‘Google Campus Warsaw’ odbyła się, organizowana przez Autenti, konferencja na temat “Usług zaufania w erze cyfrowej rewolucji”. Było to wyjątkowe spotkanie ekspertów, pasjonatów i ewangelistów nowych technologii, na którym nie mogło zabraknąć reprezentacji Ministerstwa Cyfryzacji i tematu e-Doręczeń. Podsekretarz Stanu Karol Okoński mówił o rozwoju rynku e-Doręczeń w Polsce w kontekście usług dla administracji i biznesu, aktualnych trendach w Polsce i na świecie. Przybliżył cyfrowe potrzeby polskiego rynku oraz omówił korzyści płynące z wdrożenia e-Doręczeń. Nie zabrakło również informacji o zakresie projektu oraz zrealizowanych zadaniach i planach na przyszłość.
 • 30 listopada 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie projektu wspierającego przygotowanie projektu pozakonkursowego w Działaniu 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”.

 

e-Doreczenia_konferencjaAutenti_04.00_WCAG2.0.pdf Pobierz plik: pdf e-Doreczenia_konferencjaAutenti_04.00_WCAG2.0.pdf

Rozmiar : 6.79MB

19042018_-_V_Forum_Kierowników_IT_w_Administracji.pdf Pobierz plik: pdf 19042018_-_V_Forum_Kierowników_IT_w_Administracji.pdf

Rozmiar : 4.82MB

20181122_e-Zamowienia_-_CIECHOCINEK_-_Martyna_Horęda.pdf Pobierz plik: pdf 20181122_e-Zamowienia_-_CIECHOCINEK_-_Martyna_Horęda.pdf

Rozmiar : 2.3MB

Kontakt

Martyna Horęda

Tel. +48 22 245 55 44

E-mail: sekretariat.druc@mc.gov.pl

Konferencja Autenti - Min. Karol Okoński
Konferencja Autenti
Konferencja Autenti - Min. Karol Okoński
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.02.2019 12:15
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 15.02.2019 12:15
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk