Rejestr Stanu Cywilnego

Rejestr Stanu Cywilnego jest rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Służy do prowadzenia spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego.

Co to jest Rejestr Stanu Cywilnego?

W Rejestrze Stanu Cywilnego gromadzimy akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także rejestr uznań i zapewnień. Akt stanu cywilnego to wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego uzupełniony o treść późniejszych wpisów, które mają wpływ na treść lub ważność tego aktu. Akt stanu cywilnego sporządza się z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego. 

 1. nazwisko;
 2. imię (imiona);
 3. płeć;
 4. kraj, data i miejsce urodzenia;
 5. nazwiska, nazwiska rodowe i imiona rodziców;
 6. data i miejsce urodzenia rodziców;
 7. obywatelstwo;
 8. obywatelstwo rodziców;
 9. datę i miejsce zawarcia małżeństwa;
 10. nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa;
 11. nazwisko małżonków, jeżeli jest inne niż w pkt 1;
 12. nazwisko dzieci zrodzonych z małżeństwa;
 13. adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesieniu separacji, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz oznaczenie aktu zgonu.
 14. stan cywilny;
 15. datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane - datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok;
 16. nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie oraz oznaczenie dokumentu tożsamości tej osoby;
 17. nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności;
 18. nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego.

W danych przy akcie stanu cywilnego przechowujemy także numer PESEL osoby, której dotyczy akt, numer PESEL małżonka, numer PESEL małżonki, obywatelstwo osoby, której dotyczy akt, obywatelstwo małżonka, obywatelstwo małżonki, kraj zawarcia małżeństwa, status wysłania danych do Głównego Urzędu Statystycznego.
Rejestracji danych w Rejestrze Stanu Cywilnego dokonują kierownicy urzędów stanu cywilnego lub ich zastępcy.

Rejestr Stanu Cywilnego prowadzimy w Bazie Usług Stanu Cywilnego. BUSC jako system składa się z bazy danych, graficznego interfejsu użytkownika oraz interfejsu usług sieciowych.
BUSC pozwala m.in. na:

 • rejestrację aktów urodzenia,
 • rejestrację aktów małżeństwa,
 • rejestrację aktów zgonu,
 • rejestrację uznań ojcostwa,
 • wprowadzanie wzmianek i przypisków,
 • cyfrowego podpisywania aktów,
 • tworzenia zleceń, zestawień, raportów,
 • wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
 • dodawania/modyfikowania numeru PESEL,
 • zarządzania rocznikami/księgami stanu cywilnego.

Co załatwisz dzięki Rejestrowi Stanu Cywilnego?

Nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

Historia rejestru

Do 2015 r. rejestrację stanu cywilnego prowadzono w formie papierowych ksiąg stanu cywilnego i wspomagano ją lokalnymi gminnymi systemami teleinformatycznymi. 

Dopiero 1 marca 2015 r. powstał pierwszy w historii centralny rejestr stanu cywilnego. W chwili uruchomienia systemu baza danych aktów stanu cywilnego była pusta. Jest ona zapełniana nowymi aktami, a także aktami przenoszonymi na podstawie zapisów w księgach stanu cywilnego ręcznie oraz poprzez moduł migracji jednostkowej z aplikacji wspierających. Od sierpnia w czterech Urzędach Stanu Cywilnego prowadzimy pilotaż usługi sieciowej masowej migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego. Pilotaż ma przyspieszyć przenoszenie akt do rejestru. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 2064 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 08.09.2017 11:36
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska