W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dla lekarzy

Rozpoczęcie specjalizacji

 

Szkolenia dla lekarzy zamierzających wnioskować o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zmianie uległ m.in. proces wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów, co zostało odzwierciedlone w nowym systemie SMK.

W związku z powyższym Centrum e-Zdrowie zaplanowało szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów, zamierzających wnioskować o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym, na których zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania w tym zakresie.

Szkolenia odbędą się online w dniach:

 • 25.08.2022
 • 30.08.2022
 • 15.09.2022

Na stronie CeZ, pod następującym adresem: https://cez.gov.pl/pl/page/szkolenia-z-smk zamieszczone zostały informacje o szkoleniu oraz formularze rejestracyjne.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ww. szkoleniach.

 

Informacje dla lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne

 

Departament Zdrowia MSWiA przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego tylko dla: lekarzy funkcjonariuszy oraz lekarzy zatrudnionych 
w jednostkach służby zdrowia MSWiA (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub porozumienie o współpracy).

DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO SŁUŻY SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMK)

Przed złożeniem wniosku należy założyć konto w SMK oraz uwierzytelnić je we właściwej okręgowej izbie lekarskiej.

Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć skany:

 • Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem, strona z numerem seryjnym oraz ósma strona dokumentu),
 • Świadectwa złożenia Lekarskiego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia

- lub zaświadczenia o ocenach z każdej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (ze specjalizacji zgodnej z wnioskowaną). Proszę wybrać najkorzystniejszy wynik, 

 • „Zgoda przełożonego lub pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego„ - dokument do pobrania (poniżej) we wzorach dokumentów,
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o  wymiarze czasu pracy i informacji, na jaki czas została zawarta umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub porozumienie o współpracy.

Wniosek w SMK wraz  załącznikami należy złożyć, 

 • w sesji wiosennej do dnia 28 lutego (na postępowanie kwalifikacyjne  w terminie 1-31 marca), 
 • w sesji jesiennej do dnia 30 września (na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1-31 października) każdego roku.

Terminy te mogą być przedłużone jeżeli w okresie składania wniosków nastąpiła awaria SMK uniemożliwiająca ich składanie.

W celu uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dołączyć skany:

 • dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 pkt,
 • potwierdzenia udziału w publikacji w czasopismach naukowych zamieszczonych 
 • w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Potwierdzenie udziału 
 • w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania potwierdzenia dostępne są na stronie www.gbl.waw.pl - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji),
 • zaświadczenia z zakładu pracy, o okresie zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne, o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub 30 września, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 pkt.

Lekarz może odbywać w tym samym okresie tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. 

W związku z tym osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia, która odbywa już szkolenie w innej dziedzinie medycyny jest zobowiązana zrezygnować z odbywania otwartej specjalizacji i złożyć wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, wobec zaprzestania odbywania dotychczasowego szkolenia.

Materiały

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych na postępowanie wiosenne w terminie 1-31.03.2023
Wykaz​_wolnych​_miejsc​_specjalizacyjnych​_na​_postępowanie​_wiosenne​_w​_terminie​_1-31032023.XLSX 0.02MB

Wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć:

 • przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,
 • przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zgłoszenie do PES  może być złożone tylko za pośrednictwem strony internetowej.

W celu przystąpienia do PES należy:

 1. założyć konto w SMK,
 2. uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień. W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK,
 3. W przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złożeniem w SMK zgłoszenia do PES powinni uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu lekarze realizujący szkolenie specjalizacyjne składają odpowiedni wniosek w SMK do Departamentu Zdrowia MSWiA (MON, właściwego urzędu wojewódzkiego), a następnie w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia składają go w Departamencie Zdrowia MSWiA. Dyrektor Departamentu dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego, ze względu na dziedzinę specjalizacji, konsultanta wojewódzkiego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA  zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.
 4. złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

Podręczniki dla użytkowników SMK opublikowane są na stronie internetowej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią Centrum e-Zdrowia (CeZ) pod numerem telefonu 19 239, czynną całą dobę przez 7 dni w tygodniu lub pocztą e-mail SMK: smk-serwis@cez.gov.pl

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy):

 1. podanie do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA o przyjęcie kompletu dokumentów - dokument do pobrania (poniżej) we wzorach dokumentów;
 2. indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji – opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;
 3. opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 4. Karta Szkolenia Specjalizacyjnego z: - decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, - wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami – staży, kolokwiów, dyżurów itd.;
 5. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych);
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;
 7. praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji, osoby ze stopniami naukowymi: wykaz publikacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, kserokopia zaświadczenia o posiadanym stopniu i tytule naukowym;
 8. kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu).

Zgodnie z § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020, poz. 1566) lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył jednolity kurs w zakresie zdrowia publicznego, zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności orzecznictwo lekarskie, promocję i profilaktykę zdrowotną, epidemiologię, bioetykę i organizację i ekonomię zdrowia, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji nie dłuższy niż 7 lat.

Wzory dokumentów

Materiały

Wniosek o przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego
20211019​_wniosek​_o​_przedluzenie​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę kierownika szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_zmiane​_kierownika​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_zmiane​_miejsca​_odbywania​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_zmiane​_trybu​_odbywania​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.03MB
Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
podanie​_panstwowy​_egzamin​_specjalizacyjny.doc 0.02MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia.doc 0.03MB
Zgoda pracodawcy albo przełożonego na odbywanie szkolenia specjalistycznego
zgoda​_pracodawcy​_na​_odbywanie​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.04MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dla lekarzy
Klauzula​_dla​_lekarzy​_2021.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2019 11:59 Marek Resler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Renata Zasada-Wójcik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dla lekarzy 50.0 30.01.2023 11:27 Piotr Świątkowski
Dla lekarzy 49.0 28.11.2022 11:18 Marek Resler
Dla lekarzy 48.0 22.11.2022 12:41 Marek Resler
Dla lekarzy 47.0 29.08.2022 10:54 Marek Resler
Dla lekarzy 46.0 19.08.2022 13:08 Marek Resler
Dla lekarzy 45.0 19.08.2022 13:03 Marek Resler
Dla lekarzy 44.0 19.08.2022 13:02 Marek Resler
Dla lekarzy 43.0 19.08.2022 13:00 Marek Resler
Dla lekarzy 42.0 19.08.2022 12:58 Marek Resler
Dla lekarzy 41.0 19.08.2022 12:56 Marek Resler
Dla lekarzy 40.0 07.04.2022 09:43 Marek Resler
Dla lekarzy 39.0 04.04.2022 08:43 Marek Resler
Dla lekarzy 38.0 01.04.2022 13:20 Alicja Zakrzewska
Dla lekarzy 37.0 24.02.2022 13:06 Marek Resler
Dla lekarzy 36.0 24.02.2022 12:34 Marek Resler
Dla lekarzy 35.0 16.02.2022 12:50 Marek Resler
Dla lekarzy 34.0 21.01.2022 09:50 Marek Resler
Dla lekarzy 33.0 21.01.2022 09:46 Marek Resler
Dla lekarzy 32.0 20.01.2022 15:16 Marek Resler
Dla lekarzy 31.0 20.01.2022 15:15 Marek Resler
Dla lekarzy 30.0 04.11.2021 15:31 Marek Resler
Dla lekarzy 29.0 03.11.2021 15:52 Marek Resler
Dla lekarzy 28.0 19.10.2021 13:11 Marek Resler
Dla lekarzy 27.0 08.09.2021 14:22 Marek Resler
Dla lekarzy 26.0 26.08.2021 12:13 Marek Resler
Dla lekarzy 25.0 26.08.2021 11:57 Marek Resler
Dla lekarzy 24.0 01.04.2021 13:37 Marek Resler
Dla lekarzy 23.0 12.02.2021 10:40 Marek Resler
Dla lekarzy 22.0 05.01.2021 13:23 Marek Resler
Dla lekarzy 21.0 11.12.2020 15:34 Marek Resler
Dla lekarzy 20.0 11.12.2020 14:01 Marek Resler
Dla lekarzy 19.0 20.11.2020 11:07 Marek Resler
Dla lekarzy 18.0 20.11.2020 09:13 Marek Resler
Dla lekarzy 17.0 19.11.2020 15:08 Marek Resler
Dla lekarzy 16.0 19.11.2020 14:06 Marek Resler
Dla lekarzy 15.0 02.11.2020 12:01 Marek Resler
Dla lekarzy 14.0 09.10.2020 13:16 Artur Bąk
Dla lekarzy 13.0 09.10.2020 13:13 Artur Bąk
Dla lekarzy 12.0 15.09.2020 10:24 Artur Bąk
Dla lekarzy 11.0 15.09.2020 10:18 Artur Bąk
Dla lekarzy 10.0 15.09.2020 09:23 Artur Bąk
Dla lekarzy 9.0 02.04.2020 10:35 Karolina Ołtarzewska
Dla lekarzy 8.0 25.02.2020 09:12 Marek Resler
Dla lekarzy 7.0 12.02.2020 09:22 Marek Resler
Dla lekarzy 6.0 12.02.2020 09:15 Marek Resler
Dla lekarzy 5.0 26.11.2019 13:27 Adam Nowakowski
Dla lekarzy 4.0 19.11.2019 16:13 Marek Resler
Dla lekarzy 3.0 19.11.2019 15:53 Adam Nowakowski
Dla lekarzy 2.0 04.11.2019 12:03 Marek Resler
Dla lekarzy 1.0 04.11.2019 11:59 Marek Resler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}