W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dla lekarzy

Rozpoczęcie specjalizacji

Informacje dla lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne

Departament Zdrowia MSWiA przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego tylko dla: lekarzy funkcjonariuszy oraz lekarzy zatrudnionych 
w jednostkach służby zdrowia MSWiA (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).

1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO SŁUŻY SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH (SMK)

Przed złożeniem wniosku należy założyć konto w SMK oraz uwierzytelnić je we właściwej okręgowej izbie lekarskiej.

Proszę o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz podręcznikami użytkowników dostępnymi na stronie internetowej CSIOZ. Wypełniając wniosek należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzach Systemu.

Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć skany:

 • Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem, strona z numerem seryjnym oraz ósma strona dokumentu),
 • Świadectwa złożenia Lekarskiego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia lub zaświadczenia o ocenach z każdej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych (ze specjalizacji zgodnej z wnioskowaną). Proszę wybrać najkorzystniejszy wynik, 
 • „Zgoda przełożonego lub pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego„ http://www.zoz.mswia.gov.pl/dz/specjalizacje/wzory-dokumentow/3965,ZGODA-PRACODAWCY-ALBO-PRZELOZONEGO-NA-ODBYWANIE-SZKOLENIA-SPECJALIZACYJNEGO.html
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o  wymiarze czasu pracy i informacji, na jaki czas została zawarta umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna,

Wniosek w SMK wraz  załącznikami należy złożyć, 

 • w sesji wiosennej do dnia 28 lutego (na postępowanie kwalifikacyjne  w terminie 1-31 marca), 
 • w sesji jesiennej do dnia 30 września (na postepowanie kwalifikacyjne terminie 1-31 października) każdego roku.

Terminy te mogą być przedłużone jeżeli w okresie składania wniosków nastąpiła awaria SMK uniemożliwiająca ich składanie.

W celu uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dołączyć skany:

 • dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 5 pkt,
 • potwierdzenia udziału w publikacji w czasopismach naukowych zamieszczonych 
 • w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Potwierdzenie udziału 
 • w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania potwierdzenia dostępne są na stronie www.gbl.waw.pl - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji),
 • zaświadczenia z zakładu pracy, o okresie zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne, o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub 30 września, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 pkt.

Lekarz może odbywać w tym samym okresie tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. 

W związku z tym osoba zakwalifikowana do odbywania szkolenia, która odbywa już szkolenie w innej dziedzinie medycyny jest zobowiązana zrezygnować z odbywania otwartej specjalizacji i złożyć wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, wobec zaprzestania odbywania dotychczasowego szkolenia.

Materiały

Wykaz wolnych miejsc na postępowanie wiosenne w DZ MSWiA w terminie 1 do 31 marca 2020 r.
Wykaz​_wolnych​_miejsc​_na​_postepowanie​_wiosenne​_w​_DZ​_MSWIA​_w​_terminie​_1​_do​_31​_marca​_2020​_r.pdf 0.57MB
Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych udostępnionych na postępowanie kwalifikacyjne w Departamencie Zdrowia MSWiA w terminie 1-31 października 2019 roku
wykaz​​_wolnych​​_miejsc​​_na​​_post​​_1​​_31​​_pazdziernika​​_2019.pdf 2.07MB
Wykaz dodatkowych wolnych miejsc specjalizacyjnych udostępnionych na postępowanie kwalifikacyjne w Departamencie Zdrowia MSWiA w terminie 1-31 października 2019 r.
2019​_11​_19​_Wykaz​_dodatkowych​_wolnych​_miejsc​_specjalizacyjnych​_1​_31​_pazdziernika​_2019.pdf 0.41MB
Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych udostępnionych na postępowanie kwalifikacyjne w Departamencie Zdrowia MSWiA w terminie 1-31 marca 2019 roku
wykaz​_wolnych​_miejsc​_na​_post​_1​_31​_marca​_2019.pdf 0.29MB
Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych udostępnionych na postępowanie kwalifikacyjne w Departamencie Zdrowia MSWiA w terminie 1-31 października 2018 roku
wykaz​_wolnych​_miejsc​_na​_post​_1​_31​_pazdziernika​_2018.pdf 0.27MB
Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych udostępnionych na postępowanie kwalifikacyjne w Departamencie Zdrowia MSWiA w terminie 1-31 marca 2018 roku
wykaz​_wolnych​_miejsc​_na​_post​_1​_31​_marca​_2018.pdf 0.31MB

Wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Materiały

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą - 30 marca 2018 r.
2018​_03​_30​_lista​_rankingowa​_na​_miejsca​_szkoleniowe​_nieobjete​_rezydentura.pdf 0.01MB
Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą - 31 października 2018 r.
2018​_10​_31​_lista​_rankingowa​_na​_miejsca​_szkoleniowe​_nieobjete​_rezydentura.pdf 0.56MB
Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą - 29 marca 2019 r.
2019​_03​_29​_lista​_rankingowa​_na​_miejsca​_szkoleniowe​_nieobjete​_rezydentura.pdf 0.01MB
Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą - 4 listopada 2019 r.
2019​_11​_04​_lista​_rankingowa​_na​_miejsca​_szkoleniowe​_nieobjete​_rezydentura.pdf 0.01MB
Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą - 2 kwietnia 2020 r.
2020​_04​_02​_lista​_rankingowa​_na​_miejsca​_szkoleniowe​_nieobjete​_rezydentura.pdf 0.01MB

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć:

 • przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,
 • przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zgłoszenie do PES  może być złożone tylko za pośrednictwem strony internetowej.

Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

W celu przystąpienia do PES należy:

 1. założyć konto w SMK,
 2. uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień. W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK,
 3. W przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złożeniem w SMK zgłoszenia do PES powinni uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu lekarze realizujący szkolenie specjalizacyjne składają odpowiedni wniosek w SMK do Departamentu Zdrowia MSWiA (MON, właściwego urzędu wojewódzkiego), a następnie w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia składają go w Departamencie Zdrowia MSWiA. Dyrektor Departamentu dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego, ze względu na dziedzinę specjalizacji, konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA  zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.
 4. złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

Podręczniki dla użytkowników SMK opublikowane są na stronie internetowej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19 457 , czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy):

 1. podanie do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA o przyjęcie kompletu dokumentów;
 2. indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji – opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;
 3. opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 4. Karta Szkolenia Specjalizacyjnego z: - decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, - wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami – staży, kolokwiów, dyżurów itd.;
 5. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych);
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;
 7. praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji, osoby ze stopniami naukowymi: wykaz publikacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, kserokopia zaświadczenia o posiadanym stopniu i tytule naukowym;
 8. zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM. Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego;
 9. kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu).

Zgodnie z § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył jednolity kurs w zakresie zdrowia publicznego, zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności orzecznictwo lekarskie, promocję i profilaktykę zdrowotną, epidemiologię, bioetykę i organizację i ekonomię zdrowia, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji nie dłuższy niż 7 lat.

Punkt 8 nie dotyczy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 113, poz. 658) – zgodnie z art. 11 ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r.

Wzory dokumentów

Materiały

Wniosek o przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_przedłuzenie​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę kierownika szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_zmiane​_kierownika​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.03MB
Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_zmiane​_miejsca​_odbywania​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.04MB
Wniosek o zmianę trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego
wniosek​_o​_zmiane​_trybu​_odbywania​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.03MB
Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
podanie​_panstwowy​_egzamin​_specjalizacyjny.doc 0.02MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
wniosek​_o​_wydanie​_zaswiadczenia.doc 0.03MB
Zgoda pracodawcy albo przełożonego na odbywanie szkolenia specjalistycznego
zgoda​_pracodawcy​_na​_odbywanie​_szkolenia​_specjalizacyjnego.doc 0.04MB

Przetwarzanie danych osobowych:

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzla​_dla​_lekarzy.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2019 11:59 Marek Resler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Olga Małuj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dla lekarzy 9.0 02.04.2020 10:35 Karolina Ołtarzewska
Dla lekarzy 8.0 25.02.2020 09:12 Marek Resler
Dla lekarzy 7.0 12.02.2020 09:22 Marek Resler
Dla lekarzy 6.0 12.02.2020 09:15 Marek Resler
Dla lekarzy 5.0 26.11.2019 13:27 Adam Nowakowski
Dla lekarzy 4.0 19.11.2019 16:13 Marek Resler
Dla lekarzy 3.0 19.11.2019 15:53 Adam Nowakowski
Dla lekarzy 2.0 04.11.2019 12:03 Marek Resler
Dla lekarzy 1.0 04.11.2019 11:59 Marek Resler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP