W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dofinansowanie działalności OSP

Dofinansowanie działalności OSP

Art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

W związku z powyższym jednostki ochotniczych straży pożarnych mogą korzystać z przewidzianych prawem form pomocy:

Środków z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (zadanie od 2016 roku realizowane przez Komendanta Głównego PSP na podstawie upoważnienia).

Przeznaczone są one na realizację zadań, obejmujących między innymi przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.

Komendant Główny PSP przekazuje dotacje zgodnie z trybem i zasadami udzielania dotacji dla OSP oraz podziałem środków zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (tu zamieścić link z odesłaniem do strony KG PSP). Podział wydatków majątkowych jest dokonywany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatków bieżących - proporcjonalnie do liczby jednostek OSP w województwie.

Zestawienie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa z podziałem na  poszczególne lata na realizację zadań ochrony przeciwpożarowych przez ochotnicze straże pożarne, wygląda następująco:

 • 2014 r. - 32 500 000 zł
 • 2015 r. - 32 500 000 zł
 • 2016 r. - 36 000 000 zł
 • 2017 r. - 43 000 000 zł
 • 2018 r. - 53 635 000 zł
 • 2019 r. - 44 840 000 zł.

Środków ujętych w budżecie Komendanta Głównego PSP.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków pomiędzy jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach KSRG. W poprzednich latach przekazano następujące środki finansowe dla jednostek OSP w KSRG:

 • w 2014 r. - 71 000 000 zł,
 • w 2015 r. - 73 000 000 zł,
 • w 2016 r. - 73 000 000 zł,
 • w 2017 r. - 81 110 000 zł,
 • w 2018 r. - 83 950 000 zł,
 • w 2019 r. - 85 270 000 zł.

Środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup i karosację samochodów pożarniczych.

Wysokość tych środków określana jest w formie aneksu do porozumienia ministrów: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • w 2014 r. - 7 500 000 zł,
 • w 2015 r. - 5 303 650 zł,
 • w 2016 r. - 2 752 899 zł,
 • w 2017 r. - 6 641 469 zł, 
 • w 2018 r. - 99 761 558 zł,
 • w 2019 r. - 130 275 500 zł.

Poszczególne umowy dotyczące ww. środków zawierane są przez jednostki OSP bezpośrednio z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zakłady ubezpieczeń są zobowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, wyłącznie na określone cele ochrony przeciwpożarowej, tj. w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Komendant Główny PSP 50 % otrzymanej kwoty przeznacza dla ochotniczych straży pożarnych, a drugie 50 % na rzecz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

Przekazanie ww. środków przez Komendanta Głównego PSP jednostkom ochrony przeciwpożarowej następuje po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez te jednostki za pośrednictwem organów PSP - komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) PSP. 

Środków rzeczowych

Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń na rzecz OSP, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

O uznaniu pojazdu za zbędny i jego zagospodarowaniu na rzecz innej jednostki PSP lub przekazaniu do OSP decyduje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki PSP na wniosek komendanta miejskiego/powiatowego PSP lub komórki właściwej do spraw gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej PSP. Dotyczy to zarówno pojazdów komend miejskich/powiatowych PSP z terenu województwa i komendy wojewódzkiej PSP.

Środków przekazywanych przez samorządy terytorialne na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Środki te dają możliwość ubiegania się przez OSP o finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej u odpowiedniego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jednostka samorządu terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ one w największym zakresie brać będą udział w finansowaniu działalności OSP. W szczególności dotyczy to gminy, na terenie której dana OSP ma swoją siedzibę.

Zapisy art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina są zapisami przykładowymi i nie wyczerpującymi całego zakresu finansowania OSP. 

Udział w kosztach utrzymania OSP będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, koszty szkoleń prowadzonych dla członków OSP przez Państwową Straż Pożarną (art. 34 i art. 35 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) ponosi budżet państwa.

Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającej „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do KSRG i jednostki ochotniczych straży pożarnych, realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej, również są objęte dofinasowaniem w ramach ww. Programu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.10.2019 15:18 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dofinansowanie działalności OSP 2.0 13.11.2019 12:42 Joanna Ćmiel
Dofinansowanie działalności OSP 1.0 07.10.2019 15:18 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP