W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Organy pomocnicze i opiniodawczo-doradcze

MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (MZds.ZT) został utworzony na podstawie zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów, który zapewnia współdziałanie administracji rządowej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

Do podstawowych zadań MZds.ZT należy: monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, ich analiza i ocena, a także przedstawianie opinii i wniosków Radzie Ministrów, opracowywanie projektów standardów i procedur w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej w zakresie przygotowania do zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych przedsięwzięć oraz do reagowania na nie, opracowywanie propozycji zmierzających do usprawnienia metod i form zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, przygotowania do przejmowania kontroli nad tymi zdarzeniami i reagowania w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz występowanie z wnioskiem do właściwych organów o podjęcie w tym zakresie prac legislacyjnych.

Skład gremium:

  1. przewodniczący – minister właściwy do spraw wewnętrznych;

  2. zastępcy – minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw zagranicznych, Minister Sprawiedliwości, a także Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych;

  3. sekretarz - osoba powołana przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  4. członkowie:

a) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,

c) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych lub osoba go zastępująca,

d) Szef Obrony Cywilnej Kraju lub jego zastępca,

e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub jego zastępca,

f) Szef Agencji Wywiadu lub jego zastępca,

g) Komendant Służby Ochrony Państwa lub jego zastępca,

h) Komendant Główny Policji lub jego zastępca,

i) Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca,

j) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępca,

k) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub jego zastępca,

l) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych lub jego zastępca,

m) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub jego zastępca,

n) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub jego zastępca,

o) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub jego zastępca,

p) Generalny Inspektor Informacji Finansowej lub osoba go zastępująca,

q) Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub jego zastępca,

r) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub osoba go zastępująca.

Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, zapraszany jest również Prokurator Krajowy lub osoba go zastępująca. Ponadto na spotkania dopraszany jest przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

KOLEGIUM DS. SŁUŻB SPECJALNYCH

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych działa przy Radzie Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK) jest organem opiniotwórczo-doradczym, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego (art. 8 i 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym).

W skład RZZK wchodzą:

  • Prezes Rady Ministrów – przewodniczący Zespołu,

  • Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych – zastępcy przewodniczącego,

  • minister właściwy do spraw administracji publicznej,

  • Minister Spraw Zagranicznych,

  • Minister Koordynator Służb Specjalnych (jeżeli został powołany),

  • Inne organy administracji rządowej w zależności od potrzeb.

Sekretarzem RZZK jest Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). RZZK może obradować w trybie jawnym jak i niejawnym.

RCB zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, RZZK i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.