W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poziomy systemu antyterrorystycznego i fazy działań antyterrorystycznych

POZIOMY SYSTEMU ANTYTERRORYSTYCZNEGO

POZIOM STRATEGICZNY (działania o charakterze systemowym)
 • Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów – podejmują kluczowe działania o charakterze systemowym w zakresie ochrony antyterrorystycznej kraju;

 • Organy opiniodawczo-doradcze, tj. Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych (MZds.ZT), Kolegium ds. Służb Specjalnych i Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK);

 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako podmiot wiodący w fazie przygotowania, reagowania i odbudowy w kontekście zagrożeń o charakterze terrorystycznym;

 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), jako podmiot wiodący w fazie zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

 
POZIOM OPERACYJNY (koordynacja wymiany informacji)
 • Zadania na tym poziomie koordynuje Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CAT ABW) oraz w odniesieniu do kwestii związanych z zarządzaniem kryzysowym – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).
 
POZIOM TAKTYCZNY (realizacja zadań ustawowych)
 • Wykonywany przez poszczególne służby i instytucje, w których zakresie właściwości pozostaje antyterrorystyczna ochrona państwa (ABW, AW, Policja, SG, SKW, SWW, ŻW, SOP, RCB, PSP, MON, GIIF, Służba Celno-Skarbowa, MSZ, Prokuratura Krajowa, BBN, organy samorządowe). 

FAZY DZIAŁAŃ ANTYTERRORYSTYCZNYCH

FAZA ZAPOBIEGANIA:
 • rozpoznawanie zagrożeń,
 • ochrona granicy państwowej,
 • działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze,
 • ochrona obywateli i placówek RP poza granicami państwa,
 • monitorowanie środków masowego przekazu,
 • wymiana informacji,
 • przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu,
 • ochrona cyberprzestrzeni,
 • zapobieganie radykalizacji i rekrutacji do organizacji terrorystycznych,
 • polityka migracyjna i azylowa oraz integracja,
 • polityka informacyjna i edukacyjna.
FAZA PRZYGOTOWANIA:
 • opracowywanie planów i zwiększanie zasobów,
 • zdolność do reagowania na zagrożenia CBRN,
 • ocena zabezpieczenia potencjalnych celów ataku,
 • ochrona infrastruktury krytycznej,
 • ochrona systemów transportowych,
 • ochrona skupisk ludzkich,
 • współpraca z sektorem prywatnym,
 • organizacja ćwiczeń i szkoleń.
FAZA REAGOWANIA:
 • działania na miejscu zdarzenia, w tym działania kontrterrorystyczne, czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze,
 • współpraca cywilno-wojskowa,
 • komunikacja ze społeczeństwem,
 • pomoc ofiarom.
FAZA ODBUDOWY:
 • odtwarzanie sił i środków oraz doskonalenie procedur. 

PODMIOTY WIODĄCE W REALIZACJI KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

 • W fazie ZAPOBIEGANIA zagrożeniom o charakterze terrorystycznym na terytorium RP podmiotem wiodącym jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), która realizuje zadania poprzez prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, analityczno-informacyjnych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie rozpoznawania, monitorowania, zapobiegania i wykrywania przestępstw terroryzmu oraz ścigania ich sprawców, jak i koordynacji wymiany informacji o tego typu zagrożeniach i współpraca w tym zakresie.

 • W fazie PRZYGOTOWANIA w odniesieniu do zagrożeń o charakterze terrorystycznym podmiotem wiodącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, który jest odpowiedzialny m.in. za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę granicy państwa, kontrolę ruchu granicznego i cudzoziemców, koordynację działań związanych z polityką migracyjną państwa, a także zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochronę ludności. Swoje zadania realizuje on zarówno bezpośrednio, jak i poprzez działanie podległych lub nadzorowanych przez siebie służb – Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz we współpracy z innymi organami, służbami i instytucjami. Należy podkreślić, iż działania w tym zakresie realizowane są także przez inne podmioty uczestniczące w systemie antyterrorystycznym RP.

 • W fazie REAGOWANIA na zagrożenia o charakterze terrorystycznym podmiotem wiodącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Zadania w tym zakresie realizuje zarówno bezpośrednio, jak i poprzez działanie nadzorowanych służb, a także we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami.

 • ​W fazie ODBUDOWY w odniesieniu do zagrożeń o charakterze terrorystycznym podmiotem wiodącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Istotną rolę w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym pełni również minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewodowie oraz organy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i gminy.