Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym służącym do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.

Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym służącym do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.

Co to jest Rejestr Dowodów Osobistych?

W rejestrze PESEL (link do opisu PESEL) gromadzone są dane obywateli polskich, którzy ubiegają się o wydanie dowodu osobistego lub otrzymali dowody osobiste. 

Jakie dane zamieszczane są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zamieszczane są następujące dane:

 1. dane dotyczące osoby:
  1. nazwisko,
  2. imię (imiona),
  3. nazwisko rodowe,
  4. imiona rodziców,
  5. datę i miejsce urodzenia,
  6. płeć,
  7. wizerunek twarzy,
  8. numer PESEL,
  9. obywatelstwo;
 2. dane dotyczące dowodu osobistego:
  1. serię i numer dowodu osobistego,
  2. datę wydania,
  3. datę ważności,
  4. oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.

Jakie dane są gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzone są następujące dane:

 1. numer PESEL;
 2. nazwisko i imię (imiona);
 3.  nazwisko rodowe;
 4. imię ojca;
 5. imię i nazwisko rodowe matki;
 6. datę i miejsce urodzenia;
 7. płeć;
 8. fotografia;
 9. dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
  1. numer wniosku,
  2. datę złożenia wniosku,
  3. oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
  4. status wniosku,
  5. dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
 10. dane dotyczące dowodu osobistego:
  1. serię i numer dowodu osobistego,
  2. datę ważności,
  3. oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
  4. status dowodu osobistego:
   1. datę wydania,
   2. datę przekazania do organu gminy,
   3. datę przyjęcia w organie gminy,
   4. datę odbioru przez obywatela,
   5. datę unieważnienia,
   6. przyczynę unieważnienia,
   7. oznaczenie organu unieważniającego,
   8. datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
  5. przyczynę wydania dowodu osobistego,
  6. numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
  7. numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
 11. dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
  1. serię i numer blankietu,
  2. przyczynę wybrakowania blankietu,
  3. datę wybrakowania blankietu,
  4. przyczynę utraty blankietu,
  5. datę utraty blankietu,
  6. datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
 12. dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.
 13. dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.

Rejestracji danych w Rejestrze Dowodów Osobistych dokonują przede wszystkim organy gmin.

Co załatwisz przy pomocy Rejestru Dowodów Osobistych?

Nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

 • Zajrzeć do własnych danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
 • Złożyć wniosek do organu dowolnej gminy o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem ePUAP,
 • Zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty.

Ponadto możesz złożyć wniosek o wydanie osobistego oraz zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w organie dowolnej gminy.

Historia


Historia wydawania dowodów osobistych sięga roku 1905. Do 2001 r. dowody były w postaci papierowych książeczek, w których oprócz danych osobowych i adresów zameldowania wpisywane były np. dane dzieci czy historia zatrudnienia. Dowody były wypisywane ręcznie przez uprawnione do tego orany. Dane o wydanych dowodach osobistych były gromadzone w zbiorze PESEL 

W 2001 r. zmieniono podejście do wydawania dowodów osobistych. W miejsce książeczek wprowadzono dowód o wyglądzie i wymiarach karty bankomatowej. Dowody były personalizowane centralnie przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W każdej gminie powstała gminna ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych prowadzona w systemie teleinformatycznym, która przekazywała dane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Kilka lat później powstała Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych, do której organy gmin przekazywały dane za pośrednictwem systemu personalizacji dokumentów. Taki sposób przetwarzania powodował jednakże braki i opóźnienia w przetwarzanych danych w centralnym rejestrze. 

Dopiero 1 marca 2015 r. został uruchomiony Rejestr Dowodów Osobistych, który zasilany jest w trybie rzeczywistym, bez opóźnień – bezpośrednio przez urzędników organów gmin. 

Personalizacja dokumentów nadal prowadzona jest centralnie przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki bezpośredniej komunikacji z rejestrem PESEL uszczelniony został proces wydawania dowodów osobistych — połączenie rejestrów utrudnia wydanie dowodu z błędnymi danymi. 

Możliwe było wprowadzenie odmiejscowienia czynności, np. wniosek o wydanie dowodu można złożyć w organie dowolnej gminy, a nie tylko w miejscu zamieszkania zainteresowanego. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych tekst jednolity: (Dz.U. 2017 poz. 1464 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 08.09.2017 11:24
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska