Rejestr PESEL

Rejestr PESEL jest najważniejszym w Państwie rejestrem zawierającym dane osobowo-adresowe obywateli polskich i cudzoziemców, w tym obywateli polskich przebywających za granicą. Zawiera dane osób, którym został nadany numer PESEL. 

Co to jest rejestr PESEL?

Rejestr PESEL jest centralną bazą danych, która służy do prowadzenia ewidencji ludności. Ewidencja ludności polega na rejestracji podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych. 

W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

 1. obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 3. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z:
  1. uzyskaniem prawa stałego pobytu przez:
   1. obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
   2. obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i 
   3. obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
  2. uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela: 
   1. państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
   2. państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i
   3. Konfederacji Szwajcarskiej,
  3. udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
  4. udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  5. uzyskaniem statusu uchodźcy,
  6. uzyskaniem ochrony uzupełniającej,
  7. uzyskaniem azylu,
  8. uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,
  9. uzyskaniem ochrony czasowej,
  10. uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 4. członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób, które na podstawie odrębnych przepisów obowiązane są do posiadania numeru PESEL.

Jakie dane gromadzi rejestr PESEL

W rejestrze PESEL gromadzone są następujące dane:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona i nazwiska rodowe rodziców;
 4. data urodzenia;
 5. miejsce urodzenia;
 6. kraj urodzenia;
 7. stan cywilny;
 8. oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony;
 9. płeć;
 10. numer PESEL;
 11. obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
 12. imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
 13. data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 14. adres i data zameldowania na pobyt stały;
 15. kraj miejsca zamieszkania;
 16. kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 17. data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
 18. adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
 19. data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
 20. data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
 21. data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
 22. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
 23. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
 24. data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 25. ponadto dla cudzoziemców:
 26. seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 27. data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu.

Kto dokonuje rejestracji danych w rejestrze PESEL

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu i dokonywania w nich zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie;
 2. kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego;
 3. kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska;
 4. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego;
 5. wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją właściwością — w zakresie danych dot. obywatelstwa lub statusu bezpaństwowca;
 6. organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie serii, numeru i daty ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
 7. organy właściwe do wydania paszportu — w zakresie danych dot. serii, numeru i daty ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
 8. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, któremu nadano numer PESEL;
 9. organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do osób obowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów.

Wymienione organy dokonują niezwłocznie rejestracji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Kiedy organ nie ma bezpośredniego dostępu do rejestrów z przyczyn niezależnych od organu, rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. Gdy nie ma możliwości przekazania danych do rejestru elektronicznie, organ przekazuje dane w formie pisemnej — ma na to 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek rejestracji danych.

Co załatwisz przy pomocy rejestru PESEL?

Nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

 • Zajrzeć do własnych danych zgromadzonych w rejestrze PESEL,
 • Zgłosić wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
 • Zgłosić wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego, 
 • Zgłosić wyjazd za granicę na pobyt trwający ponad 6 miesięcy,
 • Zgłosić powrót z zagranicy z pobytu trwającego ponad 6 miesięcy.

Historia systemu

Historia systemu PESEL sięga lat 70-tych ubiegłego stulecia. Powstanie systemu było odpowiedzią na potrzebę szybkiego przeszukiwania danych, które prowadzone były w systemie kartotecznym w ewidencji ludności oraz na szybki wzrost populacji ludności kraju.

W 1970 r. w planie pięcioletnim zapisano powstanie PESEL-a. Na przestrzeni ponad 40 lat w systemie PESEL zmieniały się zarówno rozwiązania informatyczne jak i zakres przedmiotowy oraz podmiotowy. Ale nadal trzon stanowił zbiór centralny, który nie pozwalał na aktualizację danych bezpośrednio po odnotowaniu zdarzenia, np. zameldowania. Zasilanie systemu było trzystopniowe: dane zbierała gmina, następnie przesyłała do województwa, województwo do zbioru PESEL. 

1 marca 2015 r. został uruchomiony rejestr PESEL, który zasilany jest w trybie rzeczywistym, bez opóźnień – bezpośrednio przez urzędników organów ewidencji ludności (meldunki i rejestracja cudzoziemców) oraz inne rejestry centralne, takie jak: Rejestr Dowodów Osobistych (jakie dowody zostały wydane, a jakie unieważnione), Rejestr Stanu Cywilnego (rejestracja stanu cywilnego), Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (paszporty wydane i unieważnione) oraz Centralny Rejestr Danych o Nabyciu i Utracie Obywatelstwa Polskiego (kto nabył i kto utracił obywatelstwo polskie).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017 poz. 657 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 08.09.2017 11:27
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska