W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

MSWiA odpowiada za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wiąże się również z zapobieganiem przestępczości. W tym zakresie podejmowane są działania profilaktyczne polegające przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich programów. MSWiA współpracuje także z instytucjami i organizacjami zajmującymi się różnymi aspektami zapobiegania przestępczości na szczeblach krajowym i międzynarodowym. Ministerstwo w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

Dzięki EUCPN  państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości. Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. EUCPN zapewnia również możliwość prezentowania i udostępniania polskich rozwiązań i projektów profilaktycznych na szczeblu międzynarodowym, poprzez Krajowego Przedstawiciela Polski w EUCPN, stronę internetową EUCPN oraz udział w dorocznej konferencji dobrych praktyk.

Dorobek państw członkowskich EUCPN jest szczególnie przydatny dla podmiotów zajmujących się działaniami profilaktycznymi, w szczególności właściwych organów administracji rządowej, organów ścigania, władz lokalnych oraz wyspecjalizowanych stowarzyszeń i organizacji.

Cel i zadania EUCPN

Cel:

EUCPN przyczynia się do rozwoju różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie Unii Europejskiej oraz wspiera działania z tego zakresu na poziomie krajowym i lokalnym.

Zadania:

  • Promowanie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości na terenie krajów członkowskich;
  • Ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości;
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości;
  • Organizowanie konferencji (w tym w związku z przyznawaniem dorocznej Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – ECPA).

Struktura i skład

EUCPN składa się z Zarządu Krajowych Przedstawicieli i ich Zastępców, spośród których wyłaniany jest Komitet Wykonawczy i jest wspierany przez Sekretariat. Stanowisko Przewodniczącego Zarządu jest rotacyjne – zmiana następuje co pół roku. EUCPN przewodniczy kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Każde z państw członkowskich może wyznaczyć swoich przedstawicieli do Zarządu EUCPN.

Posiedzenia Zarządu EUCPN odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Podstawa prawna działania EUCPN, uczestnictwo Polski

Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (European Crime Prevention Network – EUCPN) ustanowiono na mocy decyzji RUE z 30 listopada 2009 roku. Stanowi ona następcę europejskiej sieci prewencji kryminalnej utworzonej w 2001 r.

W skład EUCPN wchodzą państwa członkowskie UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii (wystąpiła z Sieci 1 grudnia 2014 r.).

EUCPN jest grupą ekspercką Komisji Europejskiej.

Od chwili wejścia do Unii Europejskiej Polska uczestniczy w pracach EUCPN poprzez Krajowego Przedstawiciela oraz jego Zastępcę, powoływanych odpowiednio w MSWiA i KGP. Koordynacja działań związanych z udziałem Polski w EUCPN aktualnie należy do zakresu zadań Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Funkcję Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości pełni Pani Ilona Idzikowska, Naczelnik Wydziału ds. Terroryzmu, Przestępczości Zorganizowanej i Organizacji Służby Ochrony Państwa Departamentu Porządku Publicznego MSWiA (tel. 22 60 118 81; adres e-mail: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl), zaś Zastępcy – Pani Aleksandra Borucka, ekspert Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Materiały

Decyzja RUE ustanawiająca EUCPN
Decyzja​_RUE​_ustanawiajaca​_EUCPN.pdf 0.72MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.10.2020 14:38 Joanna Ćmiel
Pierwsza publikacja:
22.07.2019 17:46 Karolina Ołtarzewska