W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN)

MSWiA odpowiada za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wiąże się również z zapobieganiem przestępczości. W tym zakresie podejmowane są działania profilaktyczne polegające przede wszystkim na tworzeniu odpowiednich programów. MSWiA współpracuje także z instytucjami i organizacjami zajmującymi się różnymi aspektami zapobiegania przestępczości na szczeblach krajowym i międzynarodowym. Ministerstwo w ramach współpracy międzynarodowej na poziomie Unii Europejskiej koordynuje udział Polski w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

Dzięki EUCPN  państwa członkowskie mogą wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące zapobiegania przestępczości. Sieć zapewnia także dostęp do dobrych praktyk i rozwiązań legislacyjnych, w tym do projektów profilaktycznych prowadzonych w innych państwach członkowskich. EUCPN zapewnia również możliwość prezentowania i udostępniania polskich rozwiązań i projektów profilaktycznych na szczeblu międzynarodowym, poprzez Krajowego Przedstawiciela Polski w EUCPN, stronę internetową EUCPN oraz udział w dorocznej konferencji dobrych praktyk.

Dorobek państw członkowskich EUCPN jest szczególnie przydatny dla podmiotów zajmujących się działaniami profilaktycznymi, w szczególności właściwych organów administracji rządowej, organów ścigania, władz lokalnych oraz wyspecjalizowanych stowarzyszeń i organizacji.

Cel i zadania EUCPN

Cel:

EUCPN przyczynia się do rozwoju różnych aspektów zapobiegania przestępczości na poziomie Unii Europejskiej oraz wspiera działania z tego zakresu na poziomie krajowym i lokalnym.

Zadania:

  • Promowanie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości na terenie krajów członkowskich;
  • Ułatwienie współpracy, kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami zajmującymi się zapobieganiem przestępczości;
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie działań w dziedzinie zapobiegania przestępczości;
  • Organizowanie konferencji (w tym w związku z przyznawaniem dorocznej Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – ECPA).

Struktura i skład

EUCPN składa się z Zarządu Krajowych Przedstawicieli i ich Zastępców, spośród których wyłaniany jest Komitet Wykonawczy i jest wspierany przez Sekretariat. Stanowisko Przewodniczącego Zarządu jest rotacyjne – zmiana następuje co pół roku. EUCPN przewodniczy kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Każde z państw członkowskich może wyznaczyć swoich przedstawicieli do Zarządu EUCPN.

Posiedzenia Zarządu EUCPN odbywają się, co najmniej dwa razy do roku.

Podstawa prawna działania EUCPN, uczestnictwo Polski

Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (European Crime Prevention Network – EUCPN) ustanowiono na mocy decyzji RUE z 30 listopada 2009 roku. Stanowi ona następcę europejskiej sieci prewencji kryminalnej utworzonej w 2001 r.

W skład EUCPN wchodzą państwa członkowskie UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii (wystąpiła z Sieci 1 grudnia 2014 r.).

EUCPN jest grupą ekspercką Komisji Europejskiej.

Od chwili wejścia do Unii Europejskiej Polska uczestniczy w pracach EUCPN poprzez Krajowego Przedstawiciela oraz jego Zastępcę, powoływanych odpowiednio w MSWiA i KGP. Koordynacja działań związanych z udziałem Polski w EUCPN aktualnie należy do zakresu zadań Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Funkcję Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości pełni Pani Ilona Idzikowska, Naczelnik Wydziału ds. Terroryzmu, Przestępczości Zorganizowanej i Organizacji Służby Ochrony Państwa Departamentu Porządku Publicznego MSWiA (tel. 22 60 118 81; adres e-mail: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl), zaś Zastępcy – Pani Aleksandra Borucka, ekspert Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Materiały

Decyzja RUE ustanawiająca EUCPN
Decyzja​_RUE​_ustanawiajaca​_EUCPN.pdf 0.72MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.07.2020 14:58 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
22.07.2019 17:46 Karolina Ołtarzewska