W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kontrola na granicy przedłużona do 12 czerwca br.

13.05.2020

Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.

Funkcjonariusz Straży Granicznej stojący tyłem, na jego plecach napis "Straż Graniczna".

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) zostaje przedłużona o 30 dni – od 14 maja br. do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Kontrola na granicy wewnętrznej

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłużyła ten czas o 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia ponownie przedłużyła kontrolę o 20 dni - od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni - od 4 maja br. do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni – do 12 czerwca br.

W związku ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Polska skorzystała obecnie z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen. Zgodnie z tym przepisem w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych, na ograniczony okres nieprzekraczający 30 dni lub na okres przewidywalnego istnienia tego poważnego zagrożenia, jeśli przekracza on 30 dni.

Gdy państwo członkowskie planuje przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych na podstawie art. 25 musi spełnić określone wymagania. Jest zobowiązane powiadomić pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską najpóźniej cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Jest także możliwy krótszy termin w przypadku gdy okoliczności, które spowodowały potrzebę przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, staną się znane później niż cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Polska dopełniła wszystkich formalności określonych w przepisach kodeksu granicznego Schengen.

Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami – 18, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze.

Ograniczenia przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Są one związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

1.    wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2.    przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

***

Border control extended until 12 June

Poland has decided to extend border control by 30 days, i.e. until 12 June 2020. The Minister of the Interior and Administration, Mariusz Kamiński, has signed amendments to the relevant Regulation.

Border control at internal borders (with Germany, Lithuania, Czechia and Slovakia) are extended by 30 days – from 14 May until 12 June 2020. As has been the case so far, borders may only be crossed at designated places. Control at sea ports and airports will also be continued.

Internal border control

Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 13 March 2020 temporarily reintroduced border control of persons crossing the internal state border for a period from 15 March to 24 March 2020. This period was later extended by 20 days by amendments to the Regulation – from 25 March to 13 April 2020. It was extended by another 20 days by further amendments to the Regulation – from 14 April to 3 May, and again by 10 days – from 4 May to 13 May 2020. The current provisions extend border control in Poland by 30 days – until 12 June 2020.

Due to the continued threat of the coronavirus spreading, Poland has exercised its right under Article 25(1) of the Schengen Borders Code, which stipulates that, where there is a serious threat to public policy or internal security, a Member State may exceptionally reintroduce border control at its internal borders for a limited period of up to 30 days, or for the foreseeable duration of the serious threat if its duration exceeds 30 days.

Where a Member State plans to reintroduce border control at internal borders under Article 25, it must meet certain obligations. It is obliged to notify the other Member States and the Commission at the latest four weeks before the planned reintroduction. A shorter period is also acceptable where the circumstances giving rise to the need to reintroduce border control at internal borders become known less than four weeks before the planned reintroduction. Poland has completed all the formalities set out in the provisions of the Schengen Borders Code.

Poland’s internal border can be crossed at 42 designated crossing points along the land border: on the border with the Czech Republic – 18, with Slovakia – 5, with Germany – 16, and with Lithuania – 3. Border control is also conducted at 4 sea ports and 17 airports. As has been the case so far, border control will be carried out by the Border Guard, supported by the police, fire brigades and the military.

Entry restrictions in Poland

Entry restrictions for foreigners at border crossing points – on both internal and external borders – in Poland are maintained due to the spread of the coronavirus.

With regard to the movement of persons entering Poland at land, sea and air crossing points, the following persons are permitted to cross the state border:

 • Polish citizens;
 • foreigners who are spouses or children of Polish citizens, or who remain under permanent guardianship of Polish citizens;
 • foreigners who are holders of the Pole’s Card,
 • Heads of Diplomatic Missions and members of the diplomatic and consular representation of the Mission, i.e. people with a diplomatic rank, and their family members;
 • foreigners who have the right of permanent or temporary residence in the Republic of Poland;
 • foreigners who have the right to work in the Republic of Poland, i.e. foreigners authorised to perform work based on the same rules as Polish citizens, who have a work permit or a certificate of entry in the seasonal work register, or a statement on commissioning work to a foreigner in the Republic of Poland, and who:
 1. perform work in the Republic of Poland or
 2. present documents stating that they will start work immediately after crossing the border;
 • foreigners driving a vehicle for the carriage of passengers or goods, if their travel is in a professional context, i.e. for the purpose of carrying passengers or goods;
 • in particularly justified cases, the commanding Border Guard officer, with consent from the Commander-in-Chief of the Border Guard, may allow foreigners other than those stated above to enter the Republic of Poland.
   
{"register":{"columns":[]}}