W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje gotowy formularz wniosku, jaki obowiązany jest przedłożyć cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów 
w Polsce?

Nie ma gotowego formularza wniosku. Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie Ministra winien przygotować wniosek oraz wymagane dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012r., poz. 729);

Czy cudzoziemiec pochodzący z Unii Europejskiej musi uzyskać zezwolenie na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w strefie nadgranicznej?

Podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mają obowiązku ubiegania się o wydanie zezwolenia Ministra na nabycie lokalu mieszkalnego, w tym także lokalu mieszkalnego położonego w strefie nadgranicznej.

Czy nabycie udziału w gruncie, który jest nabywany wraz z lokalem mieszkalnym wymaga zezwolenia?

Nabycie udziału w gruncie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra, gdyż jest to prawo przynależne do lokalu i jest z nim ściśle związane (nieruchomość wspólna). Zezwolenia wymaga natomiast nabycie udziałów w odrębnych nieruchomościach tj. np. drogach dojazdowych, częściach osiedli, które nabywane są wraz z lokalem, ale stanowią odrębne nieruchomości, nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej.

Czy spółka z siedzibą w Polsce, w której większość udziałów mają podmioty cudzoziemskie będzie uważana za przedsiębiorcę unijnego?

Polska od 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej, a zatem każda spółka mająca siedzibę na terytorium RP jest przedsiębiorcą unijnym.

Jak ustalić czy nieruchomość ma charakter gruntu rolnego?

O tym, czy dana nieruchomość ma charakter gruntu rolnego organ może rozstrzygnąć tylko w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

W postępowaniu administracyjnym o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na nabycie nieruchomości minister właściwy do spraw wewnętrznych ustala charakter rolny nieruchomości na podstawie dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia, tj.: zaświadczenia z właściwego urzędu gminy o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, wypisu z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej wydanej stosownie do zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz klasyfikacji ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków stosownie do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ile trwa postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce?

Postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce  zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), jako postępowanie szczególnie skomplikowane trwa nie dłużej niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, o ile wraz z wnioskiem zostaną złożone wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012, poz. 729) oraz organy opiniujące konkretną sprawę (obligatoryjnie Minister Obrony Narodowej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w przypadku gruntów rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zajmą stanowisko w terminie do tego przewidzianym. Termin do zajęcia stanowiska przez MON i MRiRW wynosi 14 dni, przez ABW - 30 dni, ale na wniosek organu opiniującego może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Do dwumiesięcznego terminu określonego powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony (np. konieczność wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy treścią wniosku a załączonymi dokumentami, dostarczenia dodatkowych dokumentów itp.) albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa). Z uwagi na powyższe w praktyce postępowanie administracyjne prowadzone w ww. zakresie, z uwagi na obszerną korespondencję, konieczność uzyskania opinii innych organów i instytucji może trwać do 2, 3, 4 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

Należy podkreślić, że sprawy dotyczące zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców należą do kategorii spraw skomplikowanych, co wiąże się z możliwością stosowania wydłużonych terminów ich rozpatrywania w stosunku do ogółu spraw objętych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków wpływających do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, a także dużą złożoność merytoryczną każdego z tych wniosków oraz związaną z tym konieczność ich wnikliwej i wielopłaszczyznowej analizy, przyjęto zasadę, że nowe wnioski o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości rozpatrywane są możliwie niezwłocznie, w kolejności według daty ich wpływu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czy decyzje wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji opatrzone są klauzulą o ostateczności i prawomocności?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdza, iż decyzja jest ostateczna i prawomocna na wniosek strony w drodze wydania stosownego zaświadczenia administracyjnego. Strona może więc wystąpić do MSWiA z wnioskiem o wydanie zaświadczenia administracyjnego. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydaje odpisu decyzji opatrzonego klauzulą, iż jest ona ostateczna i prawomocna.

W przypadku jeżeli strona wystąpi do MSWiA z wnioskiem o wydanie zaświadczenia administracyjnego, winna uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, którą  należy wnieść na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 

przelewem na nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070  
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

albo gotówką:
w kasie Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa.

lub w kasie Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

Wniosek wraz z oryginałem opłaty skarbowej z tytułu zaświadczenia administracyjnego należy złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.02.2020 12:15 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
08.11.2018 17:13 Adam Nowakowski