W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skład komisji

V Kadencja KNMiOF, 2021-2025

Przewodnicząca Komisji:
dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN (językoznawca-onomasta, Instytut Języka Polskiego PAN);

Zastępca Przewodniczącej:
dr hab. Bogumił Szady (historyk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk);

Członkowie Komisji:

 • dr hab. Marek Olejnik (językoznawca, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
 • dr Paweł Swoboda (językoznawca, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk);
 • dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. UMCS (geograf, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
 • prof. dr hab. Andrzej Macias (geograf, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • dr hab. Halszka Górny (językoznawca, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk);

Przedstawiciele:

 • Ministra Obrony Narodowej – płk. Arkadiusz Piotrowski (szef Oddziału Planowania Geoprzestrzennego Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego);
 • Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Zbigniew Maj (radca ministra do spraw Konserwatorskich w Departamencie Ochrony Zabytków);
 • Głównego Geodety Kraju – Karolina Szyszkowska (starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK);
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – Ireneusz Budzyński (dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów).
 • Sekretarz Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  
 • Małgorzata Prus, starszy specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • W skład Komisji wchodzi także:
 • Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Andrzej Sosnowski, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
   

IV Kadencja KNMiOF, 2017-2021

Przewodnicząca Komisji:

dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN (Instytut Języka Polskiego PAN)

Zastępca Przewodniczącej:

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (językoznawca-onomasta, Uniwersytet Warszawski),

Członkowie Komisji:

 • dr hab. Magdalena Graf (językoznawca, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Tomasz Korpysz (językoznawca, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
 • dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 • dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN (kierownik Zakładu Atlasu Historycznego,Instytut Historii PAN)
 • dr hab. Marcin Solarz, prof. UW (Wydział Geografii i Studiów Reginalnych Uniwersytetu Warszawskiego),

Przedstawiciele:

 • Ministra Obrony Narodowej - ppłk Robert Grodziński (główny inzynier 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego) 
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Mirosław Trojacki (kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach Narodowego Instytutu Dziedzictwa),
 • Głównego Geodety Kraju – Justyna Kacprzak (starszy specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK),
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – Ireneusz Budzyński (dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów).

Sekretarz Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  

 • Małgorzata Prus, starszy specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

W skład Komisji wchodzi także:

 • Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Andrzej Sosnowski, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

III Kadencja KNMiOF, 2012-2016

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Kierownik Pracowni Toponomastycznej w Zakładzie Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków)

Zastępca Przewodniczącej:

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (językoznawca-onomasta, Uniwersytet Warszawski)

Sekretarz Komisji:

Marzena Radziszewska, Starszy Specjalista w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Członkowie Komisji:

 • prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (językoznawca-onomasta, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków),
 • prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (językoznawca-onomasta, Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Robert Mrózek (językoznawca, Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie), 
 • prof. dr hab. Tomasz Jurek (historyk, Instytut Historii PAN, Poznań),
 • dr hab. Andrzej Czerny (geograf, kartograf, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej),
 • dr Marek Janicki (historyk, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego),

Przedstawiciele:

 • Ministra Obrony Narodowej - ppłk Józef Mikusek (główny inżynier Wojskowego Centrum Geograficznego),
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Anna Wotlińska (Naczelnik Wydziału w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej),
 • Głównego Geodety Kraju – Justyna Kacprzak (Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK),
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Janusz Dygaszewicz (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS).

W skład Komisji wchodzi także:

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którym jest obecnie Pan Andrzej Marciniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

II Kadencja KNMiOF, 2008-2012

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. Barbara Czopek Kopciuch: profesor i wicedyrektor w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie oraz profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim, sekretarz Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, członek Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, członek zarządu International Council of Onomastic Sciences. Główne zainteresowania badawcze: nazwy miejscowe Polski, kontakty językowe w świetle nazw własnych.

Zastępca Przewodniczącej Komisji:

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska: kierownik Katedry Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej na WydzialeNauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Grupy Ekspertów ds. Nazw Geograficznych ONZ (UNGEGN); nalezy do Grupy Roboczej ds. Egzonimów oraz Grupy Roboczej ds. Transkrypcji i Transliteracji UNGEGN. Jest członkiem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działającej przy Głównym Geodecie Kraju. Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Komitetu Sławianoznawstwa PAN. Otzrymała wyróznienie Ministra Transportu i Budownictwa za publikację zbiorową ,,Przewodnik toponimiczny. Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych" oraz Złoty Krzyż Zasługi (2002 r.).

Sekretarz Komisji:

mgr Marzena Radziszewska:  starszy specjalista w Wydziale Zbiórek Publicznych i Komisji Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Pozostali członkowie Komisji:

 • prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa: kierownik Zakładu Onomastyki Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN, członek licznych gremiów naukowych: Komisji Językoznawstawa PAN, International Council of Onomastic Sciences, Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego, Zarządu Towarzystwa Miłosników Języka Polskiego, Komisji Kultury Języka Polskiego i Komisji Teorii Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN, a także redaktor naczelny ,,Onamastików", przewodnicząca Komisji Onamastyki Słowiańskiej, przewodnicząca Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, ponadto autorka licznych prac z zakresu antroponimii, zagadnień teorii i metodologii onomastyki, kultury języka polskiego.
 • prof. dr hab. Robert Mrózek: kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie, filolog ze specjalizacją językoznawstwo polonistyczne, specjalności: historia języka, socjolingwistyka, onomastyka polska i słowiańska, a także autor monografii toponimicznych i antroponimicznych oraz prac z zakresu teorii onomastyki, współautor onomastycznych opracowań encyklopedycznych.
 • prof. dr hab. Tomasz Jurek: kierownik Zakładu Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu Instytutu Historii PAN, historyk-mediewista.
 • prof. dr hab. Janusz Gołaski: przewodniczący Zespołu Onomastycznego Komisji Badań Regionalnych przy Oddziale PAN w Poznaniu, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dr Marek Janicki: adiunkt Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: Polska i Litwa schyłku sredniowiecza oraz wczesnej epoki nowożytnej - przemiany społeczno-polityczne i kulturowe (humanizm, reformacja, parlamentaryzm, dyplomacja, kancelaria królewska i dwór, kultura artystyczna i literacka), źródłoznawstwo i edytorstwo, członek Komisji Bibliotecznej Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • dr Andrzej Czerny: pracownik Instytutu Geografii i Przetrzennego Zagospodarowania PAN, Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego.
 • płk rez. mgr inż. Stefan Miliszkiewicz: były oficer Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (katedra geodezji i kartografii), główny specjalista w Wojskowym Centrum Geograficznym.
 • dyr. Andrzej Marciniak: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; urzędnik mianowany.
 • dyr. Janusz Dygaszewicz: absolwent Politechniki Gdańskiej (informatyka i automatyka), radca Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego dla spisów powszechnych w 2010 i 2011 r., członek Rady ds. Implementacji Dyrektywy INSPIRE przy Głównym Geodecie Kraju, członek Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Rozwoju Infrastruktury Państwa przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.
 • mgr Justyna Kacprzak:  Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
{"register":{"columns":[]}}