W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Udostępnianie danych z rejestru PESEL

Udostępnianie danych w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej

Uwzględniając wagę kontaktu z respondentem dla rozwoju programów naukowych, przewidziana została możliwość udostępniania danych z rejestru PESEL w celach badawczych, statystycznych oraz badania opinii publicznej.

Pozyskiwanie danych tą drogą jest odmianą trybu wnioskowego, z zastrzeżeniem, że zapytanie do organu powinno zawierać:

 • precyzyjnie określone parametry dotyczące przygotowania próby losowej tj. zakres terytorialny, zakres wiekowy, płeć,
 • ramy i zakres badania (w razie możliwości poparte stosowną dokumentacją),
 • oświadczenie o anonimizacji, wskazujące, że po zakończeniu badania dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).* 

Udostępnianie danych w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej jest odpłatne. Koszty opracowania próby losowej są przygotowywane indywidualnie dla każdego wystąpienia, w oparciu o wzór przewidziany przepisami prawa. Wskaźnikami, które mają istotny wpływ na wysokość opłaty, są np. czas trwania prac projektowych, czas opracowania dokumentacji programowej, czas trwania prac analitycznych, czas wyboru podzbioru i przetwarzania wnioskowanych danych, czy też czas wykonania tablicy statystycznej. Przed ostateczną realizacją wystąpienia, szacunkowe koszty jego opracowania są przekazywane Wnioskodawcy i dopiero po ich akceptacji, zbiór jest opracowywany. Opłatę za udostępnienie danych należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do uiszczenia opłaty na wskazany rachunek bankowy organu, zaś dowód wpłaty należy przekazać do organu udostępniającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wezwania.

Tryb pełnej teletransmisji danych

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych?

Tryb teletransmisji został zastrzeżony wyłącznie dla podmiotów, którym dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych. O prawo dostępu on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w trybie pełnej teletransmisji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).* 

Jaki jest przebieg postępowania?

Postępowanie o dostęp on-line do rejestru PESEL składa się z dwóch etapów. Na pierwszym, w oparciu o uzasadnienie złożonego wniosku, badane jest uprawnienie Wnioskodawcy tj. czy uzyskanie danych drogą teletransmisji jest uzasadnione specyfiką, zakresem wykonywanych zadań lub prowadzonej działalności. Drugi etap to ocena spełnienia wymagań technicznych, które stanowią przede wszystkim:

wymóg posiadania urządzeń lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiających identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;

 • wymóg posiadania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych właściwych dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania w tym posiadanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).

Jakie warunki techniczne muszą być spełnione?

Podmioty ubiegające się o dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych muszą zapoznać się z dokumentem "Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla podmiotów wnioskujących o dostęp  do Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem sieci dedykowanej PESEL-NET MPLS".

Uwzględniając wymogi określone w ww. dokumencie wnioskodawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć dokumentację bezpieczeństwa wymaganą przepisami o ochronie danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, oraz wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (chyba, że administrator danych wykonuje jego obowiązki samodzielnie).

Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych – podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.

Ponadto pracownicy MC mogą zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy. Pozytywna opinia jest warunkiem wydania przez Ministra Cyfryzacji zgody w formie decyzji administracyjnej na udostępnianie danych z rejestru PESEL z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji.

Negatywna opinia skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej. Dlatego też wniosek należy złożyć wtedy, gdy wnioskodawca nie ma wątpliwości, co do spełnienia ww. wymogów.

Dostęp do rejestru PESEL jest możliwy wyłącznie poprzez sieć dedykowaną PESEL-NET MPLS. Szczegółowe wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego znajdują się w dokumencie "Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla podmiotów wnioskujących o dostęp  do Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem sieci dedykowanej PESEL-NET MPLS".

Przed uzyskaniem dostępu do rejestru PESEL podmiot wnioskujący jest zobowiązany do akceptacji warunków technicznych określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w którego kompetencji pozostają kwestie techniczne) oraz podpisania porozumienia technicznego z MSWiA.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych można korzystać z dostępu do ww. rejestru poprzez aplikację Źródło. Aplikacja ta dostępna jest poprzez przeglądarkę WWW, a autoryzacja użytkownika odbywa się za pomocą certyfikatu zapisanego na karcie kryptograficznej.

W celu otrzymania dostępu do aplikacji konieczne jest wypełnienie wniosku o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych, który dostępny jest: WNIOSEK C, Instrukcja do wniosku oraz wydrukowanie, opatrzenie wymaganymi podpisami i pieczęciami, a następnie przekazanie do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów MC (ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa) wraz z kartą kryptograficzną oraz kopią decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się również informacje o sposobie wypełnienia wniosku (Instrukcja wypełniania wniosku), Polityka Certyfikacji oraz informacje dotyczące kart kryptograficznych, w które wnioskodawcy muszą się wyposażyć (wraz z czytnikami) we własnym zakresie.

Dla każdego użytkownika aplikacji Źródło należy wypełnić odrębny wniosek i przekazać odrębną kartę kryptograficzną.

Użytkownicy, dla których podmiot uprawniony do dostępu do rejestru na mocy decyzji administracyjnej, występuje o nadanie uprawnień do rejestru PESEL, muszą posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze. Decyzja administracyjna wyrażająca zgodę na dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji upoważnia podmiot lub organ ja posiadający do upoważniania pracowników do przetwarzania danych zgromadzonych w tym rejestrze.
 

Wymagania dotyczące kart oraz czytników znajdują się w dokumencie „Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa …”.

Po zwrotnym otrzymaniu karty kryptograficznej z wygenerowanym certyfikatem (ważnym 2 lata) można rozpocząć korzystanie z rejestru poprzez aplikację Źródło zgodnie z instrukcją.

Jeżeli podmiot jest zainteresowany podłączeniem do rejestru PESEL za pośrednictwem własnego systemu korzystającego z usług WebService, wówczas powinien wypełnić „Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – Systemy instytucjonalne WNIOSEK B”  zgodnie z instrukcją.

Po wypełnieniu wniosku – wnioskodawca otrzyma informacje techniczne konieczne do przygotowania swojego systemu do podłączenia.

Jaki jest wynik postępowania?

Efektem przeprowadzonego postępowania jest decyzja administracyjna Ministra Cyfryzacji w przedmiocie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Decyzja pozytywna pozwala na zapewnienie Wnioskodawcy dostępu on-line do rejestru PESEL.

Udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tryb weryfikacji)

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Określenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania usługi weryfikacji z rejestru PESEL zależy od jej rodzaju. Inaczej bowiem kształtuje się katalog Wnioskodawców w odniesieniu do weryfikacji pełnej, pozwalającej potwierdzić poprawność każdej danej zawartej w rejestrze PESEL, inaczej zaś w przypadku weryfikacji ograniczonej, zezwalającej na porównanie z rejestrem wyłącznie danych adresowych. Podmioty uprawnione do dostępu do rejestru PESEL mogą również uzyskac informacje potwierdzające zgon.
Prawo do pełnej weryfikacji przysługuje podmiotom, którym dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych. O prawo dostępu on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Prawo do weryfikacji adresu oraz potwierdzenia zgonu przysługuje natomiast podmiotom, które wykażą w tym interes prawny.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w trybie weryfikacji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). *

Jaki jest przebieg postępowania?

Postępowanie o dostęp do rejestru PESEL w drodze weryfikacji składa się z dwóch etapów. W pierwszym, w oparciu o uzasadnienie złożonego wniosku, badane jest uprawnienie Wnioskodawcy wynikające z wykazanego interesu prawnego. Drugi etap to ocena spełnienia wymagań technicznych, które stanowią przede wszystkim:

 • wymóg posiadania urządzeń lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiających identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania (w tym posiadanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych),
 • wymóg posiadania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych właściwych dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.

Jakie warunki techniczne muszą być spełnione?

Podmioty ubiegające się o dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych muszą zapoznać się z dokumentem „Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla podmiotów wnioskujących o dostęp  do Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem sieci dedykowanej PESEL-NET MPLS”.

Uwzględniając wymogi określone w ww. dokumencie wnioskodawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć dokumentację bezpieczeństwa wymaganą przepisami o ochronie danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (chyba, że administrator danych wykonuje jego obowiązki samodzielnie).

Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych – podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.

Ponadto MC może zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy. Pozytywna opinia jest warunkiem wydania przez MC zgody w formie decyzji administracyjnej na udostępnianie danych z rejestru PESEL z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji.

Negatywna opinia skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej. Dlatego też wniosek należy złożyć wtedy, gdy wnioskodawca nie ma wątpliwości, co do spełnienia ww. wymogów.

Dostęp do rejestru PESEL jest możliwy wyłącznie poprzez wydzieloną sieć dedykowaną (np. PESEL-NET MPLS).

Przed uzyskaniem dostępu do rejestru PESEL podmiot wnioskujący jest zobowiązany do akceptacji warunków technicznych określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w którego kompetencji pozostają kwestie techniczne) oraz podpisania porozumienia technicznego z MSWiA.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji podmiot dokonuje integracji swojego systemu z rejestrem PESEL za pośrednictwem usług WebService.

W tym celu należy wypełnić „Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – Systemy instytucjonalne WNIOSEK B”  zgodnie z instrukcją.

Po wypełnieniu wniosku – wnioskodawca otrzyma informacje techniczne konieczne do przystosowania swojego systemu do integracji i do podłączenia z rejestrem PESEL.

Jaki jest wynik postępowania?

Efektem przeprowadzonego postępowania jest decyzja administracyjna Ministra Cyfryzacji w przedmiocie uzyskania zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji. Decyzja pozytywna pozwala na uruchomienie usługi weryfikacji, która po skierowaniu zapytania do rejestru, potwierdza zgodność przekazanych danych albo generuje raport niezgodności.

Czy usługa weryfikacji jest odpłatna?

Konieczność ponoszenia kosztów łączy się wyłącznie z usługą weryfikacji danych adresowych, skierowaną do podmiotów prywatnych, obowiązanych do wykazania interesu prawnego celem jej uzyskania.
Opłata za jedną weryfikację została ustalona w wysokości 0,30 zł. Jest to przy tym opłata pobierana z dołu. Nie częściej niż raz w miesiącu, Minister Cyfryzacji  kieruje do podmiotu upoważnionego wezwanie do uiszczenia opłaty, które zawiera informację o liczbie jednostkowych weryfikacji, jakie zostały wygenerowane z rejestru PESEL w danym okresie. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania na wskazany rachunek bankowy organu, zaś dowód wpłaty należy przekazać do organu udostępniającego w ciągu 14 dni od tej daty.

Wgląd do danych własnych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Dokumenty i dane osobowe/Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (on-line).  Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych własnych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Odpowiedź uzyskana w wyniku skorzystania z usługi nie stanowi dokumentu urzędowego, lecz daje Pytającemu możliwość sprawdzenia poprawności i kompletności zgromadzonych w rejestrze PESEL danych dotyczących Jego osoby. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć do wybranego organu gminy.  

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 ze zm.)

Zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, może wystąpić do Ministra  Cyfryzacji o wydanie zaświadczenia o danych własnych.

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa lub w formie dokumentu elektronicznego przy pomocy pisma ogólnego ePUAP.

W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

Analogiczne żądanie w odniesieniu do rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców można złożyć w organie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest sformalizowany, zatem wystarczy, aby zawierał:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi. Zasadne jest przy tym, aby poza imieniem i nazwiskiem, wniosek uwzględniał również numer PESEL Wnioskodawcy, gdyż daje to pewność właściwej identyfikacji Pytającego w rejestrze i umożliwia wydanie zaświadczenia bez uprzedniego wzywania o dodatkowe dane;
 • adres Wnioskodawcy;
 • zakres danych, jakie zaświadczenie powinno zawierać (zaświadczenie może stanowić pełny odpis przetworzonych danych Wnioskodawcy, bądź zawierać jedynie kilka żądanych informacji)

Do wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, uiszczonej w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Śródmieścia Miasta Stołecznego Warszawy, konto: Bank Handlowy S.A. 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

W wyniku złożonego wniosku, organ wydaje zaświadczenie, które może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie, w zależności od żądania Wnioskodawcy, można przekazać bądź w formie pisemnej, bądź w formie dokumentu elektronicznego.

 

Materiały


instrukcja​_obslugi​_modulu​_pesel​_0 (1).pdf 4.67MB

wniosek​_b​_-​_systemy​_instytucjonalne​_1 (3).doc 0.23MB

wniosek​_c​_-​_uzytkownicy​_instytucjonalni​_1.doc 0.23MB

wniosek​_c​_-​_uzytkownicy​_instytucjonalni​_instrukcja​_1.doc 0.07MB

wymagania​_i​_zalecenia​_bezpieczenstwa​_20​_02​_2015​_0 (1) (2).pdf 0.97MB

zalacznik​_nr​_2​_-​_wzor​_uproszczonego​_wniosku​_o​_udostepnianie​_danych​_z​_rejestru​_mieszkancow​_oraz​_rejestru​_pesel​_za​_pomoca​_urzadzen​_teletr​_0.pdf 0.12MB

zalacznik​_nr​_3​_-​_wzor​_wniosku​_o​_udostepnienie​_danych​_za​_pomoca​_urzadzen​_teletransmisji​_danyuch​_w​_drodze​_weryfikacji​_1 (1).pdf 0.12MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.09.2017 10:26 Piotr Gajewski
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Piotr Gajewski