W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przemysł 4.0

23.10.2019

Informacja o ogłoszeniu Konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza Konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Aplikacje można składać w terminie do dnia 13 września 2019 r. do godziny 16:00.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Komisja oceniająca Aplikacje w Konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019 – 2021 p.n. „Przemysł 4.0” pragnie poinformować, że w toku oceny zarekomendowano do udzielenia dofinansowania Aplikacje złożone przez następujące podmioty:

·    Krakowski Park Technologiczny – z wynikiem 79 pkt.
·    Politechnika Wrocławska – z wynikiem 77 pkt.
·    Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – z wynikiem 72 pkt.
·    Voicelab.AI – z wynikiem 67 pkt.
·    Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – z wynikiem 66 pkt.

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosiła 85 pkt.

 

Kto może składać Aplikacje?

Aplikacje mogą składać Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hub), będące ośrodkami świadczącymi wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej.

Termin składania Aplikacji

Aplikacje należy składać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r. do godz. 16.00 na adres: konkursDIH@mpit.gov.pl oraz dodatkowo
w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na usługi transformacji cyfrowej świadczone przedsiębiorcom oraz na rozbudowę i uzupełnienie potencjału DIH-ów. 

Kryteria wyboru Aplikacji

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona do rozdysponowania w Konkursie wynosi ok. 30 mln zł.

Inne ważne informacje

Składającym nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie wyboru Aplikacji.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: konkursDIH@mpit.gov.pl.

Materiały

Regulamin​_konkursu​_08.08.2019
Regulamin​_konkursu​_08082019.pdf 0.82MB
Załącznik nr 1 do regulaminu - katalog usług​_08082019
Załącznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_katalog​_usług​_ 08082019.pdf 0.05MB
Załącznik nr 2a 2b do regulaminu - kryteria oceny 08082019
Załącznik​_nr​_2a​_2b​_do​_regulaminu-​_kryteria​_oceny​_08082019.pdf 0.07MB
Załącznik nr 3 do regulaminu - Aplikacja​_08.08.2019
zał​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Aplikacja.docx 0.03MB
Załącznik nr 1 Aplikacji - opis modelu biznesowego​_08.08.2019
Zał​_nr​_1​_​_do​_aplikacji​_-​_opis​_modelu​_biznesowego.docx 0.02MB
załącznik nr 2 do aplikacji - plan działań (diagram​_Gantta)​_08.08.2019
zał​_nr​_2​_do​_aplikacji​_-​_plan​_działań​_(diagram​_Gantta).xlsx 0.01MB
załącznik nr 3 do aplikacji - harmonogram planowanych do poniesienia kosztów​_08.08.2019
zał​_nr​_3-do​_aplikacji​_-harmonogram​_kosztów.xlsx 0.05MB
załącznik nr 4 do aplikacji - Oświadczenie Lidera o zgodności wersji elektr. z wer. papierową​_08.08.2019
Zał​_ nr​_4​_do​_aplikacji​_Oświadczenie​_Lidera​_o​_zgodności​_wersji​_elektr​_z​_wer​_papierowa.docx 0.02MB
załącznik nr 5 do aplikacji - Oświadczenie o niedokonaniu zmian innych niż w wezwaniu​_08.08.2019
Załącznik​_nr​_5​_do​_aplikacji​_-​_Ośw​_o​_niedokonaniu​_zmian​_innych​_niz​_w​_wezwaniu.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 do regulaminu - Opis modelu biznesowego​_08082019
Załącznik​_nr​_4​_-​_do​_regulaminu​_-​_Opis​_modelu​_biznesowego​_08082019.pdf 0.06MB
Załącznik nr 6 do regulaminu - Umowa powierzenia przetwarzania danych​_08.08.2019
Załącznik​_nr​_6​_do​_regulaminu​_Umowa​_powierzenia​_przetwarzania​_danych.docx 0.02MB
Rekomendowane elementy umowy konsorcjum
Rekomendowane​_elementy​_umowy​_konsorcjum​_final.docx 0.01MB
Wzór umowy DIH
14082019​_wzór​_umowy​_DIH​_final.docx 0.05MB

Cel programu Przemysł 4.0

Celem programu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), wypracowanie dobrych praktyk i standaryzacja świadczonych przez nie usług wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, takich jak:

 1. łączność w technologii 5G,
 2. algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 3. Internet Rzeczy (IoT),
 4. BIM (Building Information Modelling),
 5. chmura obliczeniowa,
 6. technologie kwantowe (Quantum Computing),
 7. rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 8. automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 9. cyberbezpieczeństwo,
 10. technologie przyrostowe (druku 3D),
 11. mikroelektronika.

Adresaci Programu

Adresatami programu są przedsiębiorcy, którzy mają potrzebę implementacji rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.

Uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej w ramach Programu Ministra są HUB-y Innowacji Cyfrowych, tj. związki/konsorcja zawarte pomiędzy podmiotami takimi jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry innowacyjne oraz organizacje pozarządowe.

Okres trwania programu

Program trwa do 15 listopada 2021 r.

Oczekiwane efekty

Uczestnicy Programu będą zobowiązani do realizacji co najmniej trzech spośród następujących działań:

 1. informacyjno-promocyjnych, których celem jest skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy przedsiębiorców z informacjami o:
  • potencjale transformacji cyfrowej i jej skutkach dla modeli biznesowych,
  • stanie aktualnie zachodzących zmian technologicznych w ramach wytwarzania produktów i świadczenia usług,
  • potencjale najnowocześniejszych technologii cyfrowych, roli jaką odgrywają i korzyści z ich zastosowania,
  • możliwości skorzystania z innych działań realizowanych przez dany Hub.
 2. demonstracyjnych, których celem jest umożliwienie praktycznego zapoznania się przedsiębiorców z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych oraz możliwością ich wykorzystania w wytwarzaniu własnych produktów lub świadczeniu własnych usług, włącznie z możliwością symulacji wybranych procesów danego przedsiębiorcy, w tym także wykonania prototypów.
 3. edukacyjno-szkoleniowych, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności stosowania ich do unowocześnienia sposobu wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie do wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług.
 4. doradczych, których celem jest wskazanie przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w istniejącym sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych. Działania doradcze mogą być zakończone przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy dokumentu dotyczącego planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa.
 5. Implementacyjnych tj.:
  • wdrożeniowych, których celem jest wsparcie zastosowania w działalności przedsiębiorcy rozwiązań opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,
  • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Szczególnie pożądaną formą integracji powyższych usług jest fabryka ucząca (learning factory).

Forma aplikacji

Aplikacja do programu oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa A. Osterwaldera (opisanego w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera"), według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów.

Kwalifikacja uczestników do programu będzie oceniana według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie.

Materiały

Program Ministra "Przemysł 4.0"
Program​_Ministra​_Przemysl40.pdf 0.81MB
Decyzja MPiT "Przemysł 4.0"
DECYZJA​_MPiT​_Przemysł​_40​_-​_29072019.pdf 0.50MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.10.2019 09:08 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
30.07.2019 13:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska