Article List

Zobacz wszystkie

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Projekt RKB ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na styku systemów administracji publicznej z publiczną siecią internetową oraz zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania systemów administracji państwowej — niezależnie od funkcjonowania internetu. W wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczne środowisko dla funkcjonowania zintegrowanych systemów teleinformatycznych Państwa. 

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Nowe prawo ochrony danych osobowych
Celem podejmowanych działań jest wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Ministerstwo Cyfryzacji w którego kompetencji znajduje się kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiada za podjęcie działań legislacyjnych zapewniających pełne i skuteczne stosowanie ogólnego rozporządzenia w polskim porządku prawnym.

Ogólnopolska sieć edukacyjna

Ogólnopolska sieć edukacyjna
Projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu operacyjnego Polska cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej).

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski
Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Ministerstwa Rozwoju i Cyfryzacji oraz Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa prowadzą Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju

GIK - Główny Informatyk Kraju

GIK - Główny Informatyk Kraju
Koncepcja Głównego Informatyka Kraju jest zestawem mechanizmów porządkujących proces informatyzacji państwa. Obejmuje ona zarządzanie obszerną strukturą organizacyjną z jasno określonymi rolami poszczególnych aktorów. Opiera się na zasadach ponownego wykorzystania (reuse) i współdzielenia zasobów, integracji systemów i ich referencyjności.

mDokumenty

mDokumenty
Przedstawiamy nową usługę, która polega na prezentacji danych z dokumentów osobistych obywatela na urządzeniu dostępowym podmiotu uprawnionego do ich weryfikacji. Usługa mDokumenty jest bezpłatna i nie jest obowiązkowa.

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT

Linia Współpracy 2016 – zaproszenie do współpracy budowy wspólnych rozwiązań IT
Istotą uruchomianego projektu, przy ścisłej współpracy z administracją samorządową RP, jest synergia projektów realizowanych przez administrację rządową, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w Planie Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC), z projektami i rozwiązaniami IT na poziomie regionalnym i lokalnym (samorządowym). Narzędziem spinającym projekty rządowe jest Architektura Informacyjna Państwa (AIP), a LW2016 jest zaproszeniem administracji samorządowej do włączenia się w budowę wspólnej architektury, uwzględniając dorobek całej administracji publicznej RP. Z punktu widzenia obywatela chodzi o to, aby usługi administracji były spójne, przyjazne i maksymalnie uproszczone, bez podziału na administrację rządową i samorządową. Z punktu widzenia administracji dążymy do usprawnienia funkcjonowania Państwa, racjonalnego wydatkowania środków, synergii realizowanych projektów i współdzielenia istniejących już i budowanych rozwiązań.

Portal GOV.PL

Portal GOV.PL
Stworzenie pojedynczego internetowego punktu styku Obywatela z administracją publiczną, poprzez udostępnienie portalu internetowego, dzięki któremu Obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.

Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja
Projekt dostarczy systemowych rozwiązań zwiększających dostępność i jakość danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie. Za pomocą API zostanie otwartych 6 rejestrów o dużym potencjale gospodarczym i społecznym. Rozbudowany portal danepubliczne.gov.pl ułatwi wyszukiwanie, analizę i wykorzystywanie danych. Powstaną i będą upowszechnione w ramach szkoleń dla administracji, standardy otwartości danych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznym.

Aplikacje.gov.pl - platforma systemu EZD

Aplikacje.gov.pl - platforma systemu EZD
Celem wprowadzenia platformy systemu EZD jest zapewnienie administracji publicznej narzędzi do codziennej pracy (w tym narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, czyli systemu EZD).
1
2
3

Metrics