Article List

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Celem podejmowanych działań jest wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Ministerstwo Cyfryzacji, w którego kompetencji znajduje się kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiada za podjęcie działań legislacyjnych zapewniających pełne i skuteczne stosowanie ogólnego rozporządzenia w polskim porządku prawnym.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Rząd przyjął nowy „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Dlaczego to ważne? Polska informatyzuje się intensywnie od blisko dekady. W poprzedniej unijnej perspektywie finansowej (2007-13) wydaliśmy na ten cel ok. 4 mld zł. Pieniądze te nie zostały jednak wydane efektywnie. Obywatele nie mają z tego korzyści takich, jakie przy takiej skali wydatków mieć powinni.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Od papierowej do cyfrowej Polski

Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Ministerstwa Rozwoju i Cyfryzacji oraz Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa prowadzą Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju.

mDokumenty - w Administracji Publicznej

Przedstawiamy nową usługę, która polega na prezentacji danych z dokumentów osobistych obywatela na urządzeniu dostępowym podmiotu uprawnionego do ich weryfikacji. Usługa mDokumenty jest bezpłatna i nieobowiązkowa.

Portal GOV.PL

Stworzenie pojedynczego internetowego punktu styku obywatela z administracją publiczną poprzez udostępnienie portalu internetowego, dzięki któremu obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany sposób.

Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie

Instytucje publiczne, które realizują projekty informatyczne finansowane z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), dostaną wsparcie. W Ministerstwie Cyfryzacji powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie. Dzięki uruchomieniu centrum POPC Wsparcie instytucje publiczne otrzymają pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych, realizacji, rozliczaniu projektów informatycznych, projektów digitalizacji zasobów nauki i kultury w ramach środków 2. osi priorytetowej POPC.

e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów

3 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła koncepcję dokończenia projektu pl.ID o nazwie „e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów”. W myśl zaakceptowanego zakresu nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela w świecie wirtualnym.

mDokumenty w sektorze prywatnym

W ramach kontynuacji prac nad projektem mDokumenty – obok rozwiązania pilotażowego uruchomionego w administracji publicznej w dniu 11 maja 2017 r. uruchomiona została aplikacja mobilna mObywatel umożliwiająca bezpłatny dostęp do usługi mDokumenty w smartfonie.

GIK - Główny Informatyk Kraju

Koncepcja Głównego Informatyka Kraju jest zestawem mechanizmów porządkujących proces informatyzacji państwa. Obejmuje ona zarządzanie obszerną strukturą organizacyjną z jasno określonymi rolami poszczególnych aktorów. Opiera się na zasadach ponownego wykorzystania (reuse) i współdzielenia zasobów, integracji systemów i ich referencyjności.
1
2
3
4

Metrics