Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Tryb pełnej teletransmisji danych

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych?

Tryb pełnej teletransmisji został zastrzeżony wyłącznie dla podmiotów, którym dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych tą drogą jest niezbędny do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych. O prawo dostępu on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy prokuratury;
 • organy Policji;
 • Komendant Główny Straży Granicznej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • organy Służby Celnej;
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Szef Agencji Wywiadu;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • wywiad skarbowy;
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • organy informacji finansowej.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).* 

Jaki jest przebieg postępowania?

Postępowanie o dostęp on-line do Rejestru Dowodów Osobistych składa się z dwóch etapów. Na pierwszym, w oparciu o uzasadnienie złożonego wniosku, badane jest uprawnienie Wnioskodawcy tj. czy uzyskanie danych drogą pełnej teletransmisji jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań. Drugi etap to ocena spełnienia wymagań technicznych, które stanowią przede wszystkim:

 • posiadanie i stosowanie mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
 • posiadanie i stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty (w tym posiadanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).

Jakie warunki techniczne muszą być spełnione?

Podmioty ubiegające się o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) za pomocą urządzeń teletransmisji danych muszą zapoznać się z dokumentem „Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla podmiotów wnioskujących o dostęp  do Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem sieci dedykowanej PESEL-NET MPLS” .

Uwzględniając wymogi określone w ww. dokumencie wnioskodawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć dokumentację bezpieczeństwa wymaganą przepisami o ochronie danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (chyba, że administrator danych wykonuje jego obowiązki samodzielnie).

Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z RDO za pomocą urządzeń teletransmisji danych – podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.

Ponadto pracownicy MC mogą zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy. Pozytywna opinia jest warunkiem wydania przez Ministerstwo Cyfryzacji zgody w formie decyzji administracyjnej na udostępnianie danych z RDO z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji.

Negatywna opinia skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej. Dlatego też wniosek należy złożyć wtedy, gdy wnioskodawca nie ma wątpliwości, co do spełnienia ww. wymogów.

Dostęp do rejestru RDO  jest możliwy wyłącznie poprzez sieć  dedykowaną PESEL-NET MPLS. Szczegółowe wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego znajdują się w „Wymaganiach i zaleceniach bezpieczeństwa …”.

Przed uzyskaniem dostępu do RDO podmiot wnioskujący jest zobowiązany do akceptacji warunków technicznych określonych przez Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych i Administracji (w którego kompetencji pozostają kwestie techniczne) oraz podpisania porozumienia technicznego z MSWiA.

Podmiot może podłączyć się do RDO za pośrednictwem własnego systemu korzystającego z usług WebService, Należy wówczas wypełnić „Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – Systemy instytucjonalne WNIOSEK B” zgodnie z instrukcją.

Po wypełnieniu wniosku – wnioskodawca otrzyma informacje techniczne konieczne do przygotowania swojego systemu do podłączenia.

Jaki jest wynik postępowania?

Efektem przeprowadzonego postępowania jest decyzja administracyjna Ministra Cyfryzacji w przedmiocie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych  za pomocą urządzeń teletransmisji danych. Decyzja pozytywna pozwala na zapewnienie Wnioskodawcy dostępu on-line do Rejestru Dowodów Osobistych.

Tryb ograniczonej teletransmisji danych

W trybie ograniczonej teletransmisji danych, Wnioskodawca może porównać on-line z Rejestrem Dowodów Osobistych istnienie, bądź nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych?

Podmioty, którym możliwość weryfikacji danych dowodowych z RDO jest niezbędna do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych. O prawo do weryfikacji on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy prokuratury;
 • organy Policji;
 • Komendant Główny Straży Granicznej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • organy Służby Celnej;
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Szef Agencji Wywiadu;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • wywiad skarbowy;
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • organy informacji finansowej.
 • Inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). *

Jaki jest przebieg postępowania?

Postępowanie o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji składa się z dwóch etapów. Na pierwszym, w oparciu o uzasadnienie złożonego wniosku, badane jest uprawnienie Wnioskodawcy tj. czy uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką, zakresem wykonywanych zadań lub prowadzonej działalności. Drugi etap to ocena spełnienia wymagań technicznych, które stanowią przede wszystkim:

 • posiadanie i stosowanie mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
 • posiadanie i stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty w tym posiadanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Jakie warunki techniczne muszą być spełnione?

Podmioty ubiegające się o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) za pomocą urządzeń teletransmisji danych muszą zapoznać się z dokumentem „Wymagania i zalecenia bezpieczeństwa dla podmiotów wnioskujących o dostęp  do Systemu Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem sieci dedykowanej PESEL-NET MPLS” .

Uwzględniając wymogi określone w ww. dokumencie wnioskodawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć dokumentację bezpieczeństwa wymaganą przepisami o ochronie danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (chyba, że administrator danych wykonuje jego obowiązki samodzielnie).

Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z RDO za pomocą urządzeń teletransmisji danych – podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów.

Ponadto pracownicy MC mogą zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy. Pozytywna opinia jest warunkiem wydania przez Ministra Cyfryzacji zgody w formie decyzji administracyjnej na udostępnianie danych z RDO w trybie ograniczonej teletransmisji.

Negatywna opinia skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej. Dlatego też wniosek należy złożyć wtedy, gdy wnioskodawca nie ma wątpliwości, co do spełnienia ww. wymogów

Dostęp do rejestru RDO jest możliwy wyłącznie poprzez wydzieloną sieć dedykowaną (np. PESEL-NET MPLS).

Przed uzyskaniem dostępu do RDO podmiot wnioskujący jest zobowiązany do akceptacji warunków technicznych określonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w którego gestii pozostają kwestie techniczne) oraz podpisania porozumienia technicznego z MSWiA.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej wyrażającej zgodę na udostępnienie danych z RDO za pomocą urządzeń teletransmisji podmiot dokonuje integracji swojego systemu z RDO za pośrednictwem usług WebService.

W tym celu należy wypełnić „Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – Systemy instytucjonalne WNIOSEK B” zgodnie z instrukcją.

Po wypełnieniu wniosku – wnioskodawca otrzyma informacje techniczne konieczne do przystosowania swojego systemu do integracji i do podłączenia z RDO.

Jaki jest wynik postępowania?

Efektem przeprowadzonego postępowania jest decyzja administracyjna Ministra Cyfryzacji w przedmiocie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych. Decyzja pozytywna pozwala na uruchomienie usługi ograniczonej teletransmisji, która po skierowaniu zapytania do rejestru, porównuje przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:

 • imię (imiona);
 • nazwisko;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego;
 • data wydania dowodu osobistego;
 • termin ważności dowodu osobistego.

Czy usługa ograniczonej teletransmisji danych jest odpłatna?

Konieczność ponoszenia kosztów łączy się wyłącznie z usługą ograniczonej teletransmisji danych, skierowaną do podmiotów prywatnych, obowiązanych do wykazania interesu prawnego celem jej uzyskania, które nie spełniają przesłanki polegającej na realizacji ustawowych zadań publicznych.

Opłata za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych ustalona została w wysokości 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia ważnego dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych. Jest to przy tym opłata pobierana z dołu.

Nie częściej niż raz w miesiącu, Minister Cyfryzacji kieruje do podmiotu upoważnionego wezwanie do uiszczenia opłaty, które zawiera informację o liczbie potwierdzeń, jakie zostały wygenerowane z Rejestru Dowodów Osobistych w danym okresie. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania na wskazany rachunek bankowy organu, zaś dowód wpłaty należy przekazać do organu udostępniającego w ciągu 14 dni od tej daty.

Wykaz unieważnionych dowodów osobistych

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, zawierającego serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na platformie e-usług Ministra Cyfryzacji. Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych dotyczących unieważnionych dowodów osobistych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.

zalacznik_nr_2_-_wniosek_o_udostepnianie_danych_w_trybie_pelnej_teletransmisji_danych_z_rejestru_dowodow_osobistych_0 (3).pdf Pobierz plik: pdf zalacznik_nr_2_-_wniosek_o_udostepnianie_danych_w_trybie_pelnej_teletransmisji_danych_z_rejestru_dowodow_osobistych_0 (3).pdf

Rozmiar : 0.19MB

zalacznik_nr_2_-_wniosek_o_udostepnianie_danych_w_trybie_pelnej_teletransmisji_danych_z_rejestru_dowodow_osobistych_0 (4).pdf Pobierz plik: pdf zalacznik_nr_2_-_wniosek_o_udostepnianie_danych_w_trybie_pelnej_teletransmisji_danych_z_rejestru_dowodow_osobistych_0 (4).pdf

Rozmiar : 0.19MB

wniosek_b_-_systemy_instytucjonalne_1 (4).doc Pobierz plik: doc wniosek_b_-_systemy_instytucjonalne_1 (4).doc

Rozmiar : 0.23MB

wniosek_b_-_systemy_instytucjonalne_instrukcja_1 (3).doc Pobierz plik: doc wniosek_b_-_systemy_instytucjonalne_instrukcja_1 (3).doc

Rozmiar : 0.07MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Piotr Gajewski
Zmodyfikowano: 08.09.2017 10:26
Osoba modyfikująca: Piotr Gajewski