Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat

Ogólne zasady organizacji praktyk, wolontariatu i staży

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w Ministerstwie przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania komórek organizacyjnych.

Głównym celem praktyk, stażu lub wolontariatu jest wsparcie danej komórki organizacyjnej Ministerstwa w realizacji zadań określonych w umowie, bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu osobom z nami współpracującym nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w interesujących dziedzinach. Oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz sposobność do przyjrzenia się od środka pracy dużego urzędu.

Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.

 

Praktyki studenckie

Dokumenty rekrutacyjne (CV oraz oświadczenie_klauzula informacyjna) należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres: praktykimpit@mpit.gov.pl

Praktyki studenckie są bezpłatne i są organizowane dla studentów wszystkich lat studiów, zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i te z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe). Na praktyki w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, dla których odbycie praktyki jest obowiązkiem przewidzianym w programie studiów (na podstawie skierowania przez uczelnię).

Terminy praktyki dostosowywane są do możliwości obu stron a harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a praktykantem.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez uczelnię lub ubezpieczenie indywidualne).

Pomiędzy studentem, Ministerstwem a uczelnią zawierane jest porozumienie, określające prawa i obowiązki stron oraz czas trwania współpracy. Jeśli porozumienie z uczelnią nie jest wymagane, zawiera się umowę tylko pomiędzy studentem a Ministerstwem.  

Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę jest włączenie się w realizację bieżących zadań danej komórki organizacyjnej. W trakcie praktyki student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy magisterskiej/ licencjackiej, będących w dyspozycji komórki.

Biuro Dyrektora Generalnego wydaje studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie przedstawionej przez studenta listy obecności, poświadczonej przez jego opiekuna lub dyrektora komórki organizacyjnej, w której odbywała się praktyka. Opinię na temat pracy może wydać praktykantowi jego opiekun.

Jak zgłosić się na praktykę do Ministerstwa?

Sprawdź na stronie Ministerstwa, czym zajmują się poszczególne Biura / Departamenty.

Zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami o organizowanych w Ministerstwie praktykach (zgłoszenie można przesyłać również w przypadku braku aktualnych ogłoszeń na stronie)  

Przygotuj CV - praktyka ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej Ministerstwa i wyślij na adres: praktykimpit@mpit.gov.pl

Czekaj na informację, czy zakwalifikowałeś/aś się na praktykę

Przed rozpoczęciem praktyk należy dopełnić następujących formalności:

 • dostarczyć skierowanie na praktyki wystawione przez uczelnię (w przypadku praktyki obowiązkowej)
 • dostarczyć do Ministerstwa porozumienie dotyczące organizacji praktyki studenckiej, podpisane przez uczelnię i praktykanta (w przypadku praktyki obowiązkowej)
 • podpisać umowę z Ministerstwem (jeśli porozumienie z uczelnią nie jest wymagane)
 • dostarczyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (jeśli porozumienie z uczelnią nie jest wymagane)
 • przedstawić dowód ubezpieczenia NNW obejmującego okres trwania praktyki

Aktualnie szukamy na praktyki

doc bdg-1-ba-wydział zakupów i budżetu

0.03MB

doc bdg-2-ba-zespół archiwum zakładowego

0.04MB

doc bdg-3-ba wydział obsługi spotkań

0.03MB

doc bdg-4-ba wydział inwestycji i remontów

0.03MB

doc bdg-5-bdg wydział zamówień publicznych

0.03MB

doc bdg-6-dag wydział analiz makroekonomicznych

0.03MB

doc 7_dag_wydział_analiz_struktural

0.03MB

doc bdg-8-dag wydział agendy rozowojowej 2030

0.03MB

doc bdg_9_dbg_wydział_finansowo-księgowy

0.03MB

doc bdg_10_dge_wydział_elektronizacji_usług_dla_przedsiębiorców

0.04MB

doc bdg_11_dhm_wydział_krajów_pozaeuropejskich

0.04MB

doc bdg_12_din_wydział_polityki_innowacyjności

0.03MB

doc bdg_13_dp_wydział_obsługi_prawnej_i_procesowej

0.03MB

doc bdg_14_dp_wydział_postępowań_administracyjnych

0.03MB

doc bdg_15_dzk_wydział_ochrony_danych_osobowych_i_bezpieczeństwa_informacji

0.03MB

doc 16_departament gospodarki niskoemisyjnej

0.03MB

doc klauzula_informacyjna_oświadczenie

0.03MB

Wolontariat

Oferta wolontariatu skierowana jest do osób, które chcą zdobyć doświadczenie w Ministerstwie. Warunkiem niezbędnym jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie min. średniego wykształcenia.

Wolontariat organizowany jest na okres minimum 31 dni. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem. Następnie, pomiędzy Ministerstwem a wolontariuszem, zawierane jest porozumienie.

Jak zgłosić się na wolontariat do Ministerstwa?

Sprawdź na stronie Ministerstwa czym zajmują się poszczególne Biura / Departamenty.

Zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami o organizowanym w Ministerstwie wolontariacie (zgłoszenie można przesyłać również w przypadku braku aktualnych ogłoszeń na stronie) 

Przygotuj CV  - wolontariat ze wskazaniem konkretnej komórki organizacyjnej Ministerstwa i wyślij na adres: praktykimpit@mpit.gov.pl

Czekaj na informację, czy zakwalifikowałeś/aś się na wolontariat.

Przed rozpoczęciem wolontariatu zostanie zawarte porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Staż

Staże organizowane w Ministerstwie realizowane są w ramach projektów finansowanych m.in. przez:

 • urzędy pracy, dla osób bezrobotnych posiadających status absolwenta
 • fundacje i inne instytucje wspierające m.in. osoby niepełnosprawne
 • uczelnie

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, Ministerstwa i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy Ministerstwem a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla osoby nim zainteresowanej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. (22) 262 95 90 lub (22) 262 99 49 oraz adresem mailowym praktykimpit@mpit.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych w ramach staży/praktyk/wolontariatu organizowanych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z  2009 r. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) lub:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest na podstawie zgody osób ubiegających się o staż/praktykę/wolontariat)  lub:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest w sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy stażu/praktyki/wolontariatu.

Pani/Pana dane:

 • jako kandydata do odbycia stażu/praktyki/wolontariatu, będą przetwarzane w  celu rekrutacji na staż/praktykę/wolontariat;
 • jako stażysty/praktykanta/wolontariusza będą przetwarzane w związku z odbywanym stażem/praktyką/wolontariatem w celu realizacji zadań określonych w umowie.


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Ministerstwem w ramach praktyk/staży/wolontariatu tj. w szczególności szkoły, uczelnie wyższe, urzędy i zakłady pracy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji lub odbycia stażu/praktyki/wolontariatu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.01.2019 11:20
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 11.04.2019 08:20
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Paweł Staroń
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat 1.0 03.01.2019 11:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat 1.1 05.03.2019 14:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat 1.2 29.03.2019 10:25 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat 1.3 01.04.2019 12:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Praktyki studenckie, staże absolwenckie i wolontariat 1.4 11.04.2019 08:19 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP