W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komunikat z posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 grudnia 2018 roku

13.12.2018

Przedmiotem posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, które odbyło się 10 grudnia 2018 roku w KPRM, były problemy w zakresie kontroli rozliczania realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez regionalne izby obrachunkowe.

W posiedzeniu prócz członków Komitetu udział wzięli prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz przedstawiciele Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Swoim charakterem posiedzenie wpisywało się w zapowiedzianą wcześniej przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego zmianę w zakresie działania Komitetu w kierunku uczynienia go w większym stopniu miejscem dyskusji na temat problemów w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w Polsce.

W trakcie posiedzenia Pani Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Przewodnicząca Krajowej Rady RIO – przedstawiła kompetencje RIO dotyczące kontroli zlecania i realizacji zadań publicznych oraz ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości w tym zakresie. Natomiast Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko zaprezentował problemy wynikające z różnych interpretacji przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, że we współpracy pomiędzy Krajową Radą RIO, Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Komitetem ds. Pożytku Publicznego zostanie przygotowany jednolity materiał na temat ogłaszania otwartych konkursów ofert w systemie zlecania zadań publicznych. Przewodniczący Komitetu podejmie także działania mające na celu propagowanie wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania otwartych konkursów ofert oraz właściwego stosowania zasady rozliczania realizacji zadań publicznych z rezultatów. Ponadto, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego zapowiedział, że rozważy potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które przyczyniałyby się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego organizacji pozarządowych realizujących, często szczególnie wrażliwe, usługi społeczne.

W opinii uczestników posiedzenia niezbędny jest lepszy przepływ informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz organami kontroli i nadzoru (RIO) w celu poprawy jakości realizacji zadań publicznych, a także bezpieczeństwa prawnego organizacji obywatelskich, w tym także między wojewódzkimi radami działalności pożytku publicznego a regionalnymi izbami obrachunkowymi. Prezesi RIO podkreślali, że do ustawowo określonych kompetencji Krajowej Rady RIO należy dzielenie się doświadczeniami z działalności izb, dlatego też Rada powinna także opiniować projekty aktów prawnych i programowych dotyczących realizacji zadań publicznych.

Zdjęcia (2)