W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

07.06.2018

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego informuje o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.) na członków VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

 • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
 • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

 • wersję elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na Członków RDPP VI kadencji.
 • wersję papierową na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  Departament Społeczeństwa Obywatelskiego,
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-513 Warszawa,
  z dopiskiem: Nabór na Członków RDPP VI kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników w postaci publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do KPRM).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

Zgłoszenia kandydatów zostaną zniszczone po upływie VI kadencji RDPP.

ZGŁOSZENIE w wersji edytowalnej dostępne jest na stronie BIP KPRM w zakładce Rada Działalności Pożytku Publicznego / Ogłoszenia.

 


Linki:

Formularz zgłoszeniowy