W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Tarcza antykryzysowa dla NGO – pytania i odpowiedzi

24.04.2020

Jakie organizacje mogą otrzymać pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej dla NGO?

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) są uwzględnione w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) określanej jako Tarcza Antykryzysowa.   


Zagadnienia dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:

Na jakich zasadach organizacje pozarządowe mogą korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników finansowanych przez starostę w wyniku strat wynikłych z ograniczeń związanych z COVID-19?

Na podstawie zawartej umowy starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, co szczegółowo określa art.15zze Tarczy Antykryzysowej, o ile:.

 • nastąpił spadek przychodów o co najmniej 30% lub 50% lub 80% wg. kryterium spadków przychodów. Wyższy spadek obrotów skutkuje wyższym dofinansowaniem;
 • spadki przychodów wynikają z ograniczeń związanych z COVID-19;

Dofinansowanie przyznawane jest na nie dłużej niż 3 miesiące, wypłacane jest raz w miesiącu po przedłożeniu przez pracodawcę dokumentów potwierdzających dalsze zatrudnianie pracowników i wysokość ich wynagrodzeń.

Aby otrzymać dofinansowanie należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia naboru i złożyć oświadczenia dotyczące:

 • wystąpienia   spadku   przychodów   z działalności   statutowej wg. określonych kryteriów,
 • niezalegania  w regulowaniu  zobowiązań  podatkowych i składek  na ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie  zdrowotne,     Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.,
 • zatrudniania pracowników objętych wnioskiem,
 • wysokości wynagrodzenia pracowników  i niezależnych od tego wynagrodzenia składek,
 • numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku prowadzonego w spółdzielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej  właściwego  dla prowadzonej działalności statutowej.


Zagadnienia dotyczące ochrony miejsc pracy:

Czy nowelizacja ustawy o COVID-19 wprowadziła zmianę dotyczącą możliwości korzystania przez organizacje pozarządowe ze świadczeń na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Na podstawie 15g Tarczy Antykryzysowej 2.0 organizacja pozarządowa również może skorzystać ze świadczeń na ochronę miejsc pracy. Warunkiem jest spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Organizacja pozarządowa  może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie, zgodnie z art. 15q Tarczy Antykryzysowej, należy złożyć poniższe dokumenty:

 • kopia porozumienia z pracownikami
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń
 • kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy),

poprzez platformę praca.gov.pl do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na swoją siedzibę lub papierowo do WUP.

Ponadto organizacja pozarządowa do wniosku musi dołączyć dokumenty potwierdzające działalność organizacji i zatrudnienia pracowników.


Zagadnienia dotyczące ulg podatkowych:

W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności?

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na podstawie art. 15zzze Tarczy Antykryzysowej organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze zwolnienia z niektórych opłat o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.

Ponadto starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Czy możliwe jest odliczenie od podatku darowizny lub środków trwałych przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 organizacjom społecznym?

Znowelizowany art. 52n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu umożliwienie odliczenia darowizn przez podatników podatku PIT. Na tej podstawie odliczeniu  będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego.


Zagadnienia dotyczące terminów składania sprawozdań z działalności:

W jaki sposób jest rozwiązany problem terminów składania sprawozdań z działalności organizacji pozarządowej?

Ustawodawca w art. 15zzzzze Tarczy Antykryzysowej 2.0, uwzględnił przesunięcie terminów sprawozdań OPP. Na tej podstawie Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązków w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zagadnienia dotyczące zwolnienia ze składek ZUS:

Czy organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS?

Tak, na podstawie art. 31zo i nast. Tarczy Antykryzysowej organizacje  mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Należy pamiętać, że przepis ten dotyczy wszystkich podmiotów, zgłoszonych jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Z tego rozwiązania może również korzystać organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), która jest płatnikiem składek ZUS.

Aktualne informacje o sposobie skorzystania ze zwolnienia ze składek są dostępne na stronie www.zus.pl .

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS w sprawie zwolnienia z opłacania składek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

 1. dane płatnika składek:.
  • imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  • numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 
  • albo paszportu,
  • adres do korespondencji;
 2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 4. podpis wnioskodawcy.

Aktualne wzory wniosków oraz oświadczeń są dostępne na stronie www.zus.pl.

Podstawa: art. 31zp pkt 2 Tarczy Antykryzysowej.

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji w sprawie zawieszenia składek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku, gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Przepis ten jest zawarty w Art. 31 zq. pkt. 2 Ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z pózn zm.).

Czy od decyzji ZUS w sprawie zawieszenia składek można się odwołać?

Zgodnie z Art. 31zq ust. 8 Tarczy Antykryzysowej każdy można złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie swojej sprawy.

Szczegółowe  informacje są dostępne również na stronie www.zus.pl.

Jak w praktyce wygląda zwolnienie z płacenia składek?

Obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania składek realizowana jest w trybie umorzenia składek.

Podstawa: art. 31zt ust. 7 Tarczy Antykryzysowej.

Co należy zrobić, żeby nie stracić prawa do zawieszenia w składkach ZUS?

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Podstawa: art. 31zq ust. 3 Tarczy Antykryzysowej.

O czym należy pamiętać przy wypełnianiu dokumentów składanych do ZUS i US?

Należy pamiętać, że ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wykazanym dla celów podatkowych i w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że te rozbieżności są wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS, płatnik składek zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawa: art. 31zu Tarczy Antykryzysowej.

Czy organizacje pozarządowe zatrudniające powyżej 9 osób są objęte zwolnieniem lub odroczeniem opłacania składek do ZUS?

Dla firm i organizacji pozarządowych zatrudniających od 10 do 49 pracowników przeznaczony jest pakiet ochronny z Tarczy Antykryzysowej 2.0, tj. dla tych pracodawców będzie przyznane dofinansowanie w wysokości 50% do łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Szczegółowe  informacje są dostępne również na stronie www.zus.pl.


Zagadnienia dotyczące programów pomocowych NIW-CRSO:

Czy organizacje, które w czasie trwania epidemii działają na rzecz lokalnych społeczności (m.in. zakupy dla seniorów, wyprowadzanie zwierząt), mogą liczyć na dodatkowe wsparcie?

Działania osłonowe skierowane są do wszystkich organizacji pozarządowych, w tym też do tych, które aktywnie działają na rzecz ochrony przed COVID-19. Dofinansowanie można będzie uzyskać w ramach „Programu wsparcia doraźnego dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19”.

Jakie są założenia programu wsparcia doraźnego dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania COVID-19?

Jest to program, którego budżet wynosi 10 mln zł i jest koordynowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dofinansowanie będzie przeznaczone na:

 1. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
 2. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
 3. Przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
 4. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
 5. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Program został uruchomiony 12 maja br.


Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracowników i beneficjentów organizacji pożytku publicznego:

Czy organizacje pozarządowe mogą otrzymać darmowe pakiety ochrony osobistej, np. maseczki, przyłbice, rękawiczki w celu realizacji działań statutowych, m.in. pomoc w DPS-ach, w schroniskach dla zwierząt, robienie zakupów dla seniorów itd.?

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację na przygotowanie i realizację działań podejmowanych na walkę z koronawirusem w ramach „Programu wsparcia doraźnego dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19”. Dofinansowanie można będzie przeznaczyć na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie rozszerzaniu epidemii.

Środki ochrony indywidualnej, które zostały zakupione przez Ministerstwo Zdrowia są skierowane na potrzeby personelu medycznego  w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Ze względu na ogromne potrzeby systemu ochrony zdrowia nie będą one przekazywane innym podmiotom.

Czy organizacje pozarządowe powinny zaopatrzyć wolontariuszy i pracowników w rękawice i maseczki?

Zgodnie z art. 2376 § 1 pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy. Dlatego też organizacje pozarządowe mają obowiązek zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy i działań na rzecz społeczeństwa.


Zagadnienia dotyczące przekazania 1% na OPP:

Czy wydłużenie czasu składania rozliczeń podatkowych za 2019 r. do 1 czerwca br. wpłynie na przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP?

Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, co umożliwia art. 15zzj Tarczy Antykryzysowej. Musi to jednak nastąpić nie później niż do 1 czerwca 2020 r., a ewentualne korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowym warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty do organizacji pożytku publicznego będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r., co znowelizowano w art. 19 Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Zdjęcia (1)