W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzupełniający nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

12.02.2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza uzupełniający nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach edycji 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Osoby kandydujące na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wykształcenie wyższe;
  • posiadać 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, a także wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu przed rozpoczęciem oceny ofert oraz mieć możliwość oceny w formie elektronicznej (poprzez Generator Ofert).

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to kwiecień-maj 2018 r. Ocena ofert będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Wymagana będzie dyspozycyjność ze względu na liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny ofert (o terminie szkolenia NIW-CRSO poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem – szkolenie przewiduje się w pierwszym kwartale 2018 roku).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie, na załączonym formularzu w wersji edytowalnej i przesłać na adres: Sekretariat_WK@KPRM.gov.pl do 18.02.2018 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową i poproszone o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

  • podpisanego kwestionariusza osobowego;
  • potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • kopii dokumentów potwierdzających kompetencje kandydata\kandydatki;
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Materiały

Kwestionariusz osobowy - nabór ekspertów FIO
zal​_1​_kwestionariusz​_osobowy​_003.docx 0.02MB