W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komunikat z V posiedzenia plenarnego RDPP z dnia 2 lipca 2019 r.

11.07.2019

2 lipca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na piątym posiedzeniu plenarnym.

Posiedzenie zainaugurował Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący strony pozarządowej. Program posiedzenia obejmował głównie pracę nad projektami uchwał, które przygotowały poszczególne zespoły problemowe RDPP.

Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczących zespołów Rady z prac zespołów problemowych i przeprowadzeniu dyskusji na forum plenarnym, Rada przyjęła następujące uchwały:

  • w sprawie projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030);
  • w sprawie wyszczególnienia organizacji obywatelskich (niekomercyjnych) jako trzeciego rodzaju podmiotów realizujących Programy Operacyjne na lata 2021-2027 obok podmiotów publicznych oraz komercyjnych;
  • w sprawie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych ze środków pomocy technicznej w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027;
  • w sprawie zwiększenia finansowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;
  • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020;
  • w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
  • w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
  • w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Szczególnie dużo czasu poświęcono projektowi nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołującemu do życia Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. Inicjatywa ta podjęta przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego to odpowiedź na potrzeby środowisk młodzieżowych. Rada ma funkcjonować, podobnie jak RDPP, przy Przewodniczącym Komitetu, mieć podobne do niej kompetencje i doradzać w sprawach dotyczących młodzieży. Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie odniosła się do tej koncepcji, wskazując konieczność doprecyzowania niektórych zapisów projektu dotyczących np. limitu wieku członków Rady, tak by rozgraniczyć kompetencje Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem od RDPP. W dyskusji nad nowelizacją podniesiono problem dotyczący istniejących już rad młodzieżowych, których liczba szczególnie przy gminach znacznie wzrosła. Brak natomiast ustawowego usankcjonowania tworzenia młodzieżowych rad na poziomie powiatu i województwa. Po dyskusji zrezygnowano ze zgłaszanych na posiedzeniu wniosków o uregulowanie tego zagadnienia przy okazji obecnej nowelizacji ustawy i zdecydowano, że tym zagadnieniem powinna zająć się już Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Ze względu na brak kworum pod koniec posiedzenia Rada omówiła kolejne projekty uchwał, których jednak nie przegłosowano, lecz zdecydowano o poddaniu ich pod głosowanie obiegowe. Dyskutowano m.in. na temat projektu Sprawozdania z realizacji Programy Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2018 r. oraz projektów regulaminów konkursów FIO i PROO. Szczególnie wiele kontrowersji, zarówno na forum zespołu, jak i plenum Rady, wzbudził projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Ustawa jest bardzo potrzebna i wyczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, jednakże zawiera wiele błędnych zapisów. Rada debatowała nad tym, czy projekt należy zaopiniować negatywnie, czy też należy ją poprzeć mimo wad.

Ponadto Rada wysłuchała informacji nt. utworzenia portalu dla organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów (www.otomy.org.pl) przedstawionej przez przewodniczącą zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych Mirosławę Widurek oraz informacji o dotychczasowych pracach Zespołu ds. rozwoju dialogu obywatelskiego nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego, a także nad zmianą regulaminu Rady.

Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk zaprosił członków Rady na organizowaną przez Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego wspólnie z Komitetem do Spraw Pożytku Publicznego konferencję pn. Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy. Natomiast współprzewodniczący Wojciech Jachimowicz poinformował Radę o zaproszeniu na Forum Trzeciego Wieku w Krynicy-Zdrój i Nowym Sączu, która odbędzie się w dniach 4-7 września br.

Posiedzenie Rady zakończono zaproszeniem na następne posiedzenie plenarne Rady zaplanowane, zgodnie z uchwalonym Harmonogramem prac Rady, 10 września 2019 r.