W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

03.10.2019

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany w załącznikach do ww. rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 29 października 2018 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe wzory zaczęły być stosowane od dnia 2 marca 2019 r. Obowiązujące obecnie wzory dokumentów  odzwierciedlają nowe podejście w systemie zlecania i realizacji zadań publicznych.

Aktualne wzory zostały zaprojektowane w sposób mający na celu wyeliminowanie wprowadzania zbędnych pól do formularza oferty, celem nieobciążania oferenta (zleceniobiorcy) nadmiernymi obowiązkami, które nie wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570). Istotne zmiany wprowadzone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego dotyczyły rezygnacji z określenia w ofercie zakładanego celu realizacji zadania publicznego i wprowadzenia zasady rozliczania zadania publicznego za rezultaty, uproszczenia tabeli kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oraz tabeli przedstawiającej zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego w sprawozdaniu.

Projektowana nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu wprowadzenie dalszych uproszczeń (w zakresie tabel budżetowych) mieszczących się w ramach ustawowych i ujednolicenie w tym zakresie wzorów ofert, umów i sprawozdań oraz dostosowanie ww. wzorów dokumentów wprost do wymogów ustawowych (katalog wymogów dotyczących oferty i sprawozdania zawiera odpowiednio art. 14 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Projektowane zmiany maja również charakter doprecyzowujący część zapisów celem zapewnienia ich większej przejrzystości. Szczegółową treść projektowanych wzorów ofert, umów i sprawozdań określają załączniki nr 1 – 6 do projektu rozporządzenia.

Konsultacje trwają 14 dni.

Materiały

Projekt dostępny jest w zakładce Konsultacje publiczne.