W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prace nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego

14.11.2017

Podczas spotkania działającego przy Pełnomocniku Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Zespołu ds. Budowy Instytucji Dialogu Obywatelskiego, w dn. 2 października 2017, uznano za zasadną ideę utworzenia Rady Dialogu Obywatelskiego i zadecydowano o dalszych pracach nad koncepcją.

Orientacyjny harmonogram prac nad Radą Dialogu Obywatelskiego przedstawia się następująco:Etap I – opracowanie koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego obejmującej takie elementy, jak:

 • określenie celów Rady, w tym zdefiniowanie jej funkcji i umiejscowienia w systemie instytucji dialogu obywatelskiego z uwzględnieniem analizy aktualnej sytuacji instytucji dialogu obywatelskiego i braków w tym zakresie;
 • zdefiniowanie zadań RDO, jej szczegółowych kompetencji i w związku z tym także relacji do innych ciał dialogu obywatelskiego, przede wszystkim RDPP, ale także, być może wojewódzkich RDPP; w związku z powyższym rozstrzygnięcie czy RDO zastąpi RDPP czy ich zadania będą się uzupełniać;
 • zaproponowanie metod działania Rady, jej procedur;
 • określenie składu Rady i sposobu wyłaniania jej członków, w tym także czy i w jakim zakresie Rada ma mieć charakter reprezentatywny wobec sektora obywatelskiego;
 • sposobu jej działania, organizacji, itd.;
 • przygotowanie planu debat i konsultacji publicznych;
 • prezentacja koncepcji na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

W etapie I wiodącą rolę odgrywa grupa robocza wyłoniona z zespołu ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, która podjęła się przygotowania wstępnej koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego. Skład grupy tworzą(w kolejności alfabetycznej): Krzysztof Balon, Jacek Gazda, Wojciech Misztal, Agnieszka Olender, Tomasz Schimanek, Andrzej Rybus-Tołłoczko, Martyna Wielińska, Witold Zakrzewski.

Szacowany okres: październik 2017 r. – styczeń 2018 r.

Etap II – debata publiczna nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego, obejmująca (ostateczny kształt debaty zostanie przygotowany zostanie wraz z grupą ekspertów pracujących nad koncepcją RDO):

 • seminaria tematyczne nad poszczególnymi elementami koncepcji;
 • formalne konsultacje, w tym organizowanie spotkań konsultacyjnych w całym kraju;
 • podsumowanie debaty i konsultacji – przygotowanie raportu i ew. modyfikacja koncepcji uwzględniająca niektóre uwagi z debat i konsultacji;
 • prezentacja raportu na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

W II etapie proces zorganizuje Departament Społeczeństwa Obywatelskiego (DOB) z udziałem merytorycznym ekspertów PSO.

Szacowany okres: luty – kwiecień 2018 r.

Etap III – przygotowanie projektu legislacyjnego

 • powołanie zespołu roboczego ds. opracowania projektu legislacyjnego składającego się z przedstawicieli DOB, w tym legislatorów oraz ekspertów PSO;
 • przygotowanie przez zespół prawników w iteracyjnym procesie współpracy z ekspertami merytorycznymi DOB i ekspertami zewnętrznymi projektu ustawy o RDO wraz z uzasadnieniem i OSR;
 • przedstawienie projektu Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
  Szacowany okres: maj – czerwiec 2018 r.

Etap IV – konsultacje publiczne projektu ustawy

DOB przeprowadzi konsultacje i przygotuje raport po ich zakończeniu. Następnie odbędzie się dyskusja treści raportu oraz przedstawienie projektu ustawy z uzasadnieniem i OSR na posiedzeniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
Szacowany okres: lipiec – październik 2018 r.

Etap V – przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów

Szacowany okres: listopad 2018 r.


Czas trwania poszczególnych etapów jest orientacyjny i zależy od dynamiki prac i możliwości zaangażowanych w proces osób i instytucji.

Koordynatorem procesu jest dr Agnieszka Rymsza, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM