W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej – badanie rynku – do dnia 12 lutego br.

05.02.2019

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie za rok 2018 oraz za rok 2019.

I Przedmiot

 1. Przedmiotem badania rynku jest:
  • przeprowadzenie badania wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz
  • przeprowadzenie badania wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10.02.2015 r. ze zm.), uchwałą 2039/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)).

2. Informacja o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwiająca zainteresowanym podmiotom zapoznanie się ze specyfiką, zakresem i rozmiarami prowadzonej działalności tego podmiotu zawiera Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

3. Przewidywane terminy dla sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.:

1) badanie do 30.04.2019 r.,
2) przekazanie sprawozdania z badania do 15.05.2019 r.

4. Przewidywane terminy dla sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.:

1) badanie do 30.04.2020 r.,
2) przekazanie sprawozdania z badania do 15.05.2020 r.

5. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. powinno być sporządzone w 4 egzemplarzach w języku polskim.

6. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r. powinno być sporządzone w 4 egzemplarzach w języku polskim.

II Warunki i oczekiwania wobec zainteresowanych podmiotów

Do składania ofert uprawnione są podmioty, w tym konsorcja, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: są wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i są uprawnione do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),
 2. spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 3. spełniają warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 4. posiadają niezbędne doświadczenie, w szczególności w przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych w podmiotach o podobnym profilu działalności jak Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a także w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 5. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

III Kryteria oceny ofert

Lp. Kryteria Maksymalna ilość punktów
1. Cena – proponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Oferowana cena nie będzie podlegała waloryzacji. Cena powinna być podana w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 70 pkt
2. Doświadczenie oraz pozycja na rynku usług audytorskich (przy ocenie będzie brana pod uwagę m.in. liczba obsługiwanych podmiotów oraz profil audytowanych podmiotów). 30 pkt

IV Oferta oraz wymagane oświadczenia i dokumenty

 1. Oferta w szczególności powinna zawierać:
 2. informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności,
 3. informacje o liczbie aktualnie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 4. oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania,
 5. oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie badania,
 6. proponowany skład zespołu audytowego, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia,
 7. oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 8. cenę za badanie i sporządzenie pisemnego sprawozdania za rok 2018 oraz rok 2019 oddzielnie – przy czym wynagrodzenie ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie i nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania,
 9. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 10. informacje o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas, w szczególności podmiotów o podobnym profilu działalności jak Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wraz z referencjami,
 11. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania rewizji finansowej,
 12. zaświadczenie z Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 13. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 14. Oferta może zostać złożona według Formularza oferty określonego w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

V Termin, sposób i miejsce składania ofert

 • Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać na adres poczty elektronicznej Elzbieta.Wozniak-Sionek@kprm.gov.pl do dnia 12 lutego 2019 r. Ofertę wraz z dokumentami można złożyć również pocztą na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa lub osobiście wejście od al. Szucha 14, na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego – w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na wybór firmy audytorskiej Narodowy Instytut Wolności”, przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby KPRM.
 • Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm audytorskich i uzyskanie wiedzy nt. kosztów przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego.

Materiały

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Załącznik-Nr-1-do-Ogłoszenia​_14​_02​_2019.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Załącznik-2-do-ogłoszenia​_14​_02​_2019.docx 0.02MB