W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komunikat z VI posiedzenia plenarnego RDPP (10 września 2019 r.)

18.09.2019

10 września 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na szóstym posiedzeniu plenarnym.

Posiedzenie zainaugurował Minister Adam Lipiński, Współprzewodniczący Rady ze strony rządowej. Program posiedzenia obejmował głównie pracę nad projektami uchwał, które przygotowały poszczególne zespoły problemowe RDPP.

Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczących zespołów Rady z prac zespołów problemowych i przeprowadzeniu dyskusji na forum plenarnym, Rada przyjęła następujące uchwały:

  • w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego ws. Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem,
  • w sprawie nazewnictwa kategorii Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji
  • w sprawie ustalania właściwości miejscowej gminy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz zlikwidowania ograniczenia czasowego dla przyznawania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej,
  • w sprawie znacznego opóźnienia w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019,
  • w sprawie uwag do wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
  • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania,
  • w sprawie Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027,
  • w sprawie wskazania przedstawicieli RDPP do udziału w grupach roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027.

W związku z coraz częściej kierowanymi do Rady prośbami o wskazanie przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach grup roboczych i komitetów monitorujących obecne i przyszłe programy operacyjne UE, Rada uznała za konieczne stworzenie zespołu, który będzie zajmował się trybem i procedurą wyboru kandydatów oraz tematyką związaną z realizacją zasady partnerstwa.

Współprzewodniczący Rady zdecydowali o przeprowadzeniu głosowania obiegowego w powyższej sprawie, jak również w sprawie udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu strategii regionalnych oraz realizacji zasady partnerstwa w nowej perspektywie UE.

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami członkowie Rady wysłuchali przygotowanej przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM informacji nt. monitoringu uchwał RDPP (za okres od 21 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.). Ustalono, że na posiedzeniu w marcu 2020 r. zostanie przedstawiona podobna analiza, odnosząca się do II półrocza 2019 r. Informacja na temat realizacji uchwał Rady zostanie opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/pozytek w zakładce dot. uchwał Rady obecnej kadencji.

W dyskusji plenarnej zwrócono uwagę na fakt nieprzekazywania Radzie przez niektóre resorty aktów prawnych do konsultacji. Jako przykład podano Ministerstwo Środowiska, które spośród 280 opracowanych przez siebie aktów żadnego nie przekazało do zaopiniowania przez RDPP.

W ramach spraw różnych poruszono kwestię udziału członków Rady w posiedzeniach plenarnych i spotkaniach zespołów roboczych. Częste nieobecności powodują, że na spotkaniach zespołów trudno o kworum, co utrudnia formalne procedowanie spraw. Ustalono, że współprzewodniczący ze strony pozarządowej skieruje do członków Rady prośbę o rozważenie decyzji o dalszym członkostwie w poszczególnych zespołach.

Następne posiedzenie plenarne Rady zaplanowano, zgodnie z uchwalonym Harmonogramem prac Rady, na 5 listopada 2019 r.