W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Spotkanie z pełnomocnikami wojewodów

12.12.2016

Podczas spotkania zaprezentowany został projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dyskutowano także o przyszłych działaniach pełnomocników wojewodów związanych z III sektorem.

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Ministra Adama Lipińskiego z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, którzy zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi bądź pełnią funkcję pełnomocników wojewodów do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM wraz ze współpracownikami oraz, przedstawiciele urzędów wojewódzkich

Spotkanie było konsekwencją inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, który zwrócił się do wojewodów o powołanie w urzędach wojewódzkich pełnomocników zajmujących się problematyką i kontaktami z III sektorem.

Witając uczestników spotkania Pełnomocnik podkreślił konieczność zestandaryzowania nazewnictwa stanowisk i funkcji pełnomocników wojewodów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w regionach oraz opracowania i uzgodnienia celów i planu działań na najbliższy okres. Zapowiedział przygotowanie propozycji w tym zakresie. Podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, poprosił o dalszą współpracę i zapowiedział kolejne spotkania. Następnie poprosił o pytania lub uwagi.

Przedstawiciele urzędów wojewódzkich wypowiadający się w tej części spotkania podkreślili konieczność wypracowania wspólnej strategii działania oraz wspólnych celów. Województwa w obszarze społeczeństwa obywatelskiego realizują zróżnicowane działania, nie są one jednak związane z żadnym planem czy strategią. Problemem jest ich zdaniem również niedofinansowanie urzędów, które z tego powodu muszą ograniczać zatrudnienie, a co za tym idzie ograniczać ilość realizowanych działań.

W kolejnej części spotkania dyr. Wojciech Kaczmarczyk przedstawił projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pokrótce nakreślił genezę idei NCRSO. Przedstawił cele, a także zamierzone efekty ustawy. Do głównych celów powstania Centrum zaliczył horyzontalną koordynację polityk państwa, a także wzrost znaczenia III sektora. Zaznaczył przy tym, że projekt nie zakłada centralizacji, narzucania, ingerencji czy odgórnego organizowania aktywności obywatelskiej, a ma na celu stworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych do pełnego i efektywnego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację rządowych programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości.

Dyr. Kaczmarczyk podkreślił, że jest cały obszar wyzwań dla Rządu w kwestii dostępności środków dla organizacji, które dotychczas nie miały do nich dostępu. W tym zakresie konieczna jest współpraca z wojewodami oraz ich pełnomocnikami. Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wypracuje dobre praktyki w tym zakresie a następnie będzie je upowszechniać. Centrum w swoich działaniach będzie dążyć do zmniejszenia marginalizacji organizacji, które z racji niskiego potencjału instytucjonalnego lub położenia geograficznego często przegrywają z dużymi graczami.

Kolejna część spotkania poświęcona była konsultacjom społecznym projektu ustawy o NCRSO. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego podjął inicjatywę organizacji cyklu konferencji wojewódzkich, podczas których zostałyby przedstawione założenia projektu ustawy i odbyłyby się dyskusje na jego temat. Konferencje logistycznie muszą być zorganizowane tak, aby przedstawiciele jak najszerszego grona lokalnych organizacji mogli w nich aktywnie uczestniczyć. Konferencje powinny się odbyć we wszystkich województwach do początku stycznia 2017 r. Jak podkreślił dyr. Kaczmarczyk, proces konsultacyjny musi być maksymalnie transparentny. Państwo nie musi uwzględnić wszystkich uwag, ale musi się do wszystkich odnieść. Przywołał tu inicjatywę Pełnomocnika powołania Rządowego Zespołu do spraw Programów Współpracy, który pracowałby nad wspólnymi rozwiązaniami.

Spotkanie zakończył min. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Podziękował wszystkim uczestnikom i zapowiedział kolejne wystąpienie do wojewodów w sprawie organizacji współpracy. Zapraszając na kolejne spotkanie zapowiedział przygotowanie propozycji działań dla pełnomocników.

Zdjęcia (1)