W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nabór na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909), Wiceprezes Rady Ministrów,
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 poz. 60, 573, 1909) spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkiem Rady może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wiedzę i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno zawierać:

 1. oświadczenie o poparciu dla kandydata pochodzące od przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia;
 2. CV kandydata;
 3. oświadczenia kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2):
 • o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz. 922);
 • o zgodzie kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Zgłoszenia należy składać na biuro podawcze lub przesyłać pocztą do dnia 22 stycznia 2018 roku w kopertach zaadresowanych w następujący sposób:

Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Zgłoszenie do Rady NIW-CRSO

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Sekretariat Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM nr tel. 22 694 75 29

Materiały

Oświadczenie poparcia
oswiadczenie​_poparcia​_rada​_niw​_zal​_1.pdf 0.03MB
Oświadczenia inne
oswiadczenia​_rada​_niw​_zal​_2.pdf 0.04MB