W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

„Partnerstwo dla wolontariatu” – otwarty konkurs ofert

06.05.2019

Rozpoczął się nabór ofert w konkursie „Partnerstwo dla wolontariatu” realizowanym w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Celem konkursu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu. Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych na realizację działań określonych w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji na temat konkursu dostępne jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Oferty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.

Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godziny 14:00.