W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Spotkanie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

05.07.2017

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Konwent WRDPP jest dobrowolnym porozumieniem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i nie posiada instytucjonalnej osobowości prawnej. Inicjatywa utworzenia Konwentu pojawiła się w roku 2014, kiedy w całej Polsce były realizowane projekty wspierające rady działalności pożytku publicznego. Oficjalne powołanie Konwentu odbyło się podczas obchodów Ogólnopolskiego święta Rad Działalności Pożytku Publicznego 27 listopada 2016 roku. Jego celem jest tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany informacji dla członków Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także wyrażania wspólnych opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania Rad, a także w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Gospodarzem spotkania był Pan Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, a obrady prowadził przewodniczący Konwentu Pan Andrzej Rybus Tołłoczko.
Referującymi główne zagadnienia porządku obrad byli Zbigniew Wejcman, prezes sieci SPLOT oraz Witold Zakrzewski, przewodniczący zespołu ds. interwencji ogólnopolskiej RDPP.

Treścią obrad były następujące sprawy:

  1. Interwencje, czyli w jaki sposób rozwiązywać spory, które wpływają do rad działalności pożytku publicznego. Zgodnie przyjęto opinię, że WRDPP powinny być pierwszą instancją w rozwiązywaniu sporów, a dopiero w sytuacjach, których nie można rozwiązać na poziomie regionu sprawy powinny trafiać do RDPP (zasada pomocniczości i dwuinstancyjności).
  2. Udział przedstawicieli Konwentu w pracach RDPP. Uzgodniono, że dla budowania współpracy miedzy RDPP i WRDPP przedstawiciele WRDPP włączą się w prace zespołów roboczych RDPP.
  3. Modele współpracy. Poddano refleksji wypracowany w ciągu ostatnich kilkunastu lat model współpracy polegający na udziale organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych, realizacji zadań pożytku publicznego i tworzeniu infrastruktury współpracy oraz warunków dla aktywności społecznej.
  4. Bieżące wyzwania i zagrożenia wobec trzeciego sektora jakie płyną z zapisów nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej. Podkreślono konieczność aktywnego włączenia się w konsultacje i wyrażanie własnego stanowiska wobec zapisów mogących istotnie ograniczyć, czy tez utrudnić działalność organizacji pozarządowych.

Zdjęcia (4)