W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

16.09.2019

Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1743) w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Pan Prof. Piotr Gliński ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania członków Rady.

W ramach reprezentantów „strony społeczno-pozarządowej” w skład Rady zostaną powołane osoby posiadające poparcie: 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 3 młodzieżowych rad gmin lub Parlamentu Studentów.

1. Kandydatami do Rady mogą być osoby będące przedstawicielami lub posiadające poparcie organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych,a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

  • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady

2. Zapraszamy także osoby będące przedstawicielami lub posiadające poparcie młodzieżowych rad gminw rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

  • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, popierające kandydata na członka Rady.

3. Zgłoszone mogą zostać także osoby będące przedstawicielami lub posiadające poparcie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

  • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, popierające kandydata na członka Rady.

 

Zgłoszenie ww. kandydatów następuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.

Zgłoszenia należy składać na biuro podawcze KPRM przy al. J. Ch. Szucha 14 lub przesyłać pocztą do dnia 30 września 2019 roku (decyduje data wpływu do KPRM) w kopertach zaadresowanych w następujący sposób:

„Pan Piotr Gliński
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa”
z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem”

Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres: Krzysztof.Przekwas@kprm.gov.pl