W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uchwały RDPP

Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Uwagi / Załączniki
1  21.11.2018 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu obywatelskiego  
2  17.12.2018 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019 głosowanie obiegowe
3 02.01.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji głosowanie obiegowe
4 08.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego załącznik nr 1 – Regulamin RDPP
5  08.01.2019 r. w sprawie planu pracy  
6  08.01.2019 r. w sprawie powołania kolejnych stałych Zespołów problemowych  
7  08.01.2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”  
8 08.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej  
9 08.01.2019 r. w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 uchwała uchylona uchwałą nr 17
10 25.01.2019 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji głosowanie obiegowe
11 14.02.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radzie Dostępności głosowanie obiegowe
12 05.03.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komisji Konkursowej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2019 głosowanie obiegowe
13 12.03.2019 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych  
14 12.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych załącznik nr 1
15 12.03.2019 r. w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego rządu RP dotyczącego roli ekonomii społecznej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  
16 12.03.2019 r. w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
17 12.03.2019 r. w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
18 29.04.2019 r. w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych głosowanie obiegowe
19 08.05.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego głosowanie obiegowe
20 08.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o nieletnich głosowanie obiegowe
21 17.05.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy  
22 17.05.2019 r. w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego  
23 17.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
24 17.05.2019 r. w sprawie udziału przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego w grupach roboczych ds. programowania interwencji, wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 20121-2027  
25 18.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia definicji przedsiębiorstwa społecznego w Polsce, roli organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej i realizacji usług społecznych oraz zrównoważonej dystrybucji środków unijnych w obszarze ekonomii społecznej  
26 18.05.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw załącznik
27 18.05.2019 r. w sprawie zainicjowania działań edukacyjnych i upowszechniających dotyczących interpretacji i stosowania rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  
28 02.07.2019 r. w sprawie projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030)  
29 02.07.2019 r. w sprawie wyszczególnienia organizacji obywatelskich (niekomercyjnych) jako trzeciego rodzaju podmiotów realizujących Programy Operacyjne na lata 2021-2027 obok podmiotów publicznych oraz komercyjnych  
30 02.07.2019 r. w sprawie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych ze środków pomocy technicznej w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027  
31 02.07.2019 r. w sprawie zwiększenia finansowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030  
32 02.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
33 02.07.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020  
34 02.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego  
35 02.07.2019 r. w sprawie społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia nowych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
36 02.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne  
37 18.07.2019 r. w sprawie projektu sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w 2018 r. głosowanie obiegowe
38 18.07.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym głosowanie obiegowe
załącznik
39 18.07.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego głosowanie obiegowe
40 18.07.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych głosowanie obiegowe
41 18.07.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytet 1 głosowanie obiegowe
załącznik
42 18.07.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2019 – Priorytet 1b Dotacje na wkład własny głosowanie obiegowe
załącznik
43 18.07.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2019 – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych głosowanie obiegowe
44 4.08.2019 r. w sprawie konsultacji koncepcji dotyczącej ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027 głosowanie obiegowe
45 8.08.2019 r. w sprawie regulacji prawnych dotyczących cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych prowadzących działalność nie nastawioną na zysk głosowanie obiegowe
46 10.09.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem  
47 10.09.2019 r. w sprawie nazewnictwa kategorii Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji  
48 10.09.2019 r. w sprawie ustalania właściwości miejscowej gminy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności oraz zlikwidowania ograniczenia czasowego dla przyznawania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej  
49 10.09.2019 r. w sprawie znacznego opóźnienia w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019  
50 10.09.2019 r. w sprawie uwag do wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zawartych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań załącznik
51 10.09.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania  
52 10.09.2019 r. w sprawie projektu Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 załącznik
53 10.09.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego do udziału w grupach roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027  
54 23.09.2019 r. w sprawie analizy sposobu oraz zakresu współpracy samorządów województw z organizacjami pozarządowymi przy formułowaniu strategii rozwoju województwa głosowanie obiegowe
55 23.09.2019 r. w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw realizacji zasady partnerstwa głosowanie obiegowe
56 2.10.2019 r. w sprawie przedstawienia kandydata Rady Działalności Pożytku Publicznego do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem głosowanie obiegowe
57 18.10.2019 r. w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030” głosowanie obiegowe
załącznik
58 28.10.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2020 Priorytet I głosowanie obiegowe
59 5.11.2019 r. w sprawie projektu Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  
60 5.11.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2020  
61 5.11.2019 r. w sprawie regularnej aktualizacji algorytmów przekazywania środków podmiotom reintegracyjnym działającym w obszarze niepełnosprawności w tym Warsztatom Terapii Zajęciowej  
62 5.11.2019 r. w sprawie przyszłości podmiotów zatrudnienia socjalnego  
63 5.11.2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz kontynuacji prac nad wzorami ofert, ramowymi wzorami umów dotyczącymi realizacji zadań publicznych oraz wzorami sprawozdań z wykonania tych zadań załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
64 5.11.2019 r. w sprawie braku załączników we wzorze oferty i sprawozdania ujętych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  
65 5.11.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2-4  
66 5.11.2019 r. w sprawie audycji publicystyczno-informacyjnej w paśmie ogólnopolskim TVP 3 nt. działalności organizacji pozarządowych nie posiadających statusu pożytku publicznego oraz o pracy ciał konsultacyjno-doradczych  
67 5.11.2019 r. w sprawie powołania Programu wspierania mateczników patriotyzmu, tradycji i kultury ludowej  
68 5.11.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do Grupy Roboczej do spraw przygotowania programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia na lata 2021-2027  
69 29.11.2019 r. w sprawie projektu „Zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020-2025” głosowanie obiegowe
70 16.12.2019 r. w sprawie kosztów funkcjonowania Rady głosowanie obiegowe
71 16.12.2019 r. w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, edycja 2020 głosowanie obiegowe
72 16.12.2019 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 głosowanie obiegowe
73 14.01.2020 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  
74 14.01.2020 r. w sprawie wniosku Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra oraz potrzeby nowelizacji ustawy o pomocy społecznej  
75 14.01.2020 r. w sprawie uproszczeń w prawie dla organizacji pozarządowych  
76 14.01.2020 r. w sprawie kontynuacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
77 14.01.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołów problemowych  
78 27.01.2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych głosowanie obiegowe
79 29.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej głosowanie obiegowe
80 13.02.2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w grupie fokusowej dotyczącej programu współpracy INTERREG Polska – Czechy na lata 2021-2027 głosowanie obiegowe
81 17.02.2020 r. w sprawie projektu Regulaminów konkursu PROO, edycja 2020 – Priorytet 1b Dotacje na wkład własny, Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków obywatelskich, Priorytet 5 Wsparcie doraźne głosowanie obiegowe
82 20.02.2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego głosowanie obiegowe
83 20.02.2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 głosowanie obiegowe
84 20.02.2020 r. w sprawie wskazania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2020 Priorytet 2-4 głosowanie obiegowe
85 20.02.2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach grupy roboczej przygotowującej program Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG Polska – Słowacja na lata 2021-2027 głosowanie obiegowe
86 20.02.2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2021-2027 głosowanie obiegowe
87 19.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw głosowanie obiegowe
88 19.03.2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt głosowanie obiegowe
89 19.03.2020 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą o Radzie Dialogu Obywatelskiego i innych instytucjach dialogu obywatelskiego głosowanie obiegowe
załącznik
90 19.03.2020 r. w sprawie wsparcia organizacji pozarządowych zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 głosowanie obiegowe
91 19.03.2020 r. w sprawie propozycji treści programowych w nauczaniu historii dla szkół z terenu powiatu nowosolskiego głosowanie obiegowe
92 24.03.2020 r. w sprawie miejsca organizacji pozarządowych w pakiecie legislacyjnym pn. „Tarcza antykryzysowa” głosowanie obiegowe
93 27.03.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia obowiązku posiadania przez członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych aktualnych badań lekarskich głosowanie obiegowe
94 27.03.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia obowiązku przystąpienia przez ratowników – członków organizacji pozarządowych tj. jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do egzaminu potwierdzającego uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika głosowanie obiegowe
95 14.04.2020 r. w sprawie rozszerzenia katalogu beneficjentów w Regulaminie Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach głosowanie obiegowe
96 27.04.2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska na lata 2021-2027 głosowanie obiegowe
97 29.04.2020 r. w sprawie projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 głosowanie obiegowe
98 08.05.2020 r.

w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy INTERREG Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska na lata 2021-2027

głosowanie obiegowe
99 08.05.2020 r.

w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska na lata 2021-2027 w dziedzinie edukacji (nauka języka niemieckiego/polskiego)

głosowanie obiegowe
100 01.06.2020 r.

w sprawie punktu 40 projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności

głosowanie obiegowe
101 09.06.2020  r.

zmieniająca uchwałę nr 4 Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie Regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego

 
102 09.06.2020  r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę

 
103 09.06.2020  r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 
104 09.06.2020  r.

w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących realizacji zadań publicznych w związku z epidemią COVID-19, w szczególności rozstrzygania konkursu ofert oraz realizacji umów

 
105 09.06.2020  r.

w sprawie wykonania ekspertyzy prawnej dotyczącej stosowania art. 387 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z procesem zlecania zadań publicznych dokonywanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
106 09.06.2020  r.

w sprawie potrzeby współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji udzielających dotacji podczas trwania epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu

 
107 09.06.2020  r.

w sprawie legislacyjnych rozwiązań dotyczących organizacji pozarządowych w obszarze wsparcia finansowego i ochrony miejsc pracy podczas trwania epidemii COVID-19

 
108 09.06.2020  r.

w sprawie zmian przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez uelastycznienie trybów poprzez wprowadzenie dodatkowego trybu - zamówienia bagatelne, przy jednoczesnym wprowadzeniu gwarancji jawności i rozliczalności tego trybu

 
109 09.06.2020  r.

w sprawie zmian przepisów oraz wytycznych dotyczących realizacji programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich na lata 2014–2020 w związku z epidemią COVID-19

 
110 29.06.2020 r.

w sprawie prośby o ponowne rozpoznanie spraw przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez organizacje obywatelskie

głosowanie obiegowe
111

06.07.2020 r.

w sprawie potrzeby ustanowienia honorowego wyróżnienia w postaci odznaki lub medalu dla seniorów – wybitnych działaczy Kół Gospodyń Wiejskich

głosowanie obiegowe

112

06.07.2020 r.

w sprawie potrzeby ustanowienia wyróżnienia seniorów – wolontariuszy

głosowanie obiegowe

113 08.07.2020 r.

w sprawie legislacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia finansowego oraz zmian prawnych w związku z epidemią COVID-19 i jej następstwami,  dotyczących jednostek samorządu terytorialnego

głosowanie obiegowe
114 23.07.2020 r.

w sprawie reprezentowania Rady w Komitecie Sterującym projektu pn. „Nowa wiedza - zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

głosowanie obiegowe
115 13.08.2020 r.

w sprawie projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030

głosowanie obiegowe
116 19.08.2020 r.

w sprawie projektu sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w 2019 r.

głosowanie obiegowe
117 19.08.2020 r.

w sprawie poparcia dla zgłoszenia o uznanie zespołu zamkowo-muzealnego w Międzyrzeczu za Pomnik Historii

głosowanie obiegowe
118 21.09.2020 r.

w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 458)

 
119 21.09.2020 r. w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” załącznik
120 21.09.2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej

 
121 21.09.2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

 
122 21.09.2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

 
123 21.09.2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 
124 21.09.2020 r.

w sprawie informacji o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o transparentności finansowania NGO

 
125 21.09.2020 r.

w sprawie projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”

 
126 21.09.2020 r.

w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020

 
127 21.09.2020 r.

w sprawie realizacji zasady partnerstwa oraz zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe

 
128 21.09.2020 r.

w sprawie prac nad założeniami ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej

 
129 28.09.2020 r.

w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

głosowanie obiegowe
130 28.09.2020 r.

w sprawie powołania Zespołu problemowego do spraw sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych

głosowanie obiegowe
131 21.10.2020 r.

w sprawie procesu przygotowania ram strategicznych deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych do 2040 roku

głosowanie obiegowe
132 26.10.2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

głosowanie obiegowe